Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปปางโปรดพกาพรหม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
  • Thumbnail

   การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศิริปุณย์ ดิสริยะกุล; Siripoonya Dissariyakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ภายในวัดมีอาคารที่มีลักษณะพิเศษ คือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ ที่ภายในมีพระพุทธรูป สี่อิริยาบถเป็นประธาน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุทุ่งยั้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุรยุทธ เพ็ชรพลาย; Surayuth Petcharaply (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   วัตถุประสงค์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนี้ เพื่อศึกษาสกุลช่างท้องถิ่นโดยมีวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมได้ขาดช่วงการศึกษาที่ต่อเนื่องไปนาน กล่าวได้ว่า เมื่อสมเด็จพ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุทุ่งยั้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุรยุทธ เพ็ชรพลาย; Surayuth Petcharaphy (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราช : แนวทางการศึกษาและจัดกลุ่มรูปแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นพดล อินทับทิม; Noppol Ngamwongwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย สกุลช่างพิษณุโลก หรือ หมวดพระพุทธชินราช โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลช่างต่าง ๆ และบริบททางประวัติศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาของการเกิ ...
  • Thumbnail

   พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สมคิด จิระทัศนกุล; Somkid Jirathut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบ, ลักษณะ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนพัฒนาการและแนวความคิดของการกำหนดรูปแบบของสถาปัตยกรรมดังกล่าวนั้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการและบทบาทของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-12  

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Atiphat PAIBOOL; อธิพัฒน์ ไพบูลย์; Saritpong Khunsong; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research is focused on the development and role of Buddhism in Southeast Asia during the 1-7 century A.D. through archaeological evidence and the lens of Indianization theory. The result demonstrates that during the ...
  • Thumbnail

   มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทรงยศ วีระทวีมาศ; Songyot Weerataweemat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษามณฑปในเมืองศรีสัชชนาลัย โดยเลือกข้อมูลจากมณฑปที่อยู่ในแนวแกนหลักของวัด เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และศึกษาอิทธิพลทางศิลปสถาปัตยกรรมและความหมายบางประการที่มีต่อมณฑปสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   มาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   เนติ พิเคราะห์; Neti Phikroh (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   รอยพระพุทธบาทในศิลปะร่วมสมัยไทย : กรณีศึกษา พิชัย นิรันต์ และ พัดยศ พุทธเจริญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   วรรณกวี โพธะ; Wankawee Phota (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานวิจัยเรื่อง รอยพระพุทธบาทในศิลปะร่วมสมัยไทย กรณีศึกษา พิชัย นิรันต์ และพัดยศ พุทธ เจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ และสัญลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัยไทย ให้เห็นถึงก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Banlue Khoraumdatch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Banlue Khoruamdech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์คติความเชื่อและรูปแบบของทวารบาลในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   สถาพร ทองมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมในสรรค์บุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   ศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ไทยานันท์; Kunnigar Thaiyanant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   อิทธิพลพุทธศิลปลพบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   มยุรี สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV