Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   Civilization / Unconscious 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Pison SUWANPAKDEE; พิสณฑ์ สุวรรณภักดี; Thavorn Ko-Udomvit; ถาวร โกอุดมวิทย์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The art thesis of "Civilization / Unconscious" artwork series aims to present the dialogue between collective memory and individual memory for viewers to establish self-recollection of the past reflected by the reseacher’s ...
  • Thumbnail

   Propaganda สำหรับการเคลื่อนที่ของความคิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รีเบคก้า วิคเกอร์ส; Rebecca Vickers (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   Propaganda for Mental Movement เป็นชุดโครงการที่ใช้รูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อที่แตกต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวิถีทางที่มนุษย์ใช้ในการตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กันอีกทั้งการโฆษณาชวนเชื่อในชุดโครง ...
  • Thumbnail

   การสร้างและการนำเสนอวิดีโออาร์ตของสาครินทร์ เครืออ่อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   จิรดา จรีเวฬุโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   การหลงตนเอง : ศิลปะสื่อดิจิทัลสะท้อนความจริงและมายาสื่อสังคมออนไลน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นรวีร์ โชติวรานนท์; Norawee Chotivaranon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ความทรงจำของวัยเยาว์กับความหมายที่เลื่อนไหล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   อาทิตย์ ศิริทาวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์ทัศนศิลป์และวิดีโออาร์ตของจักรวาล นิลธำรงค์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ จิตรทศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผู้วิจัยมีความสนใจในรอยสักรูปแบบ New School เนื่องจากเป็นลายสักที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มีความน่าสนใจทัง้ ในด้านรูปแบบที่มักนาเสนอผ่านรูปแบบของตัว การ์ตูน กราฟฟิตี และเนือ้ หาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ...
  • Thumbnail

   ยกลูกให้ฟรีดา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อาทิตยา ศรีทองอินทร์; Atitaya Sritongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปะสามารถสื่อความหมายข้ามยุคสมัยและพรมแดน แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่มนุษย์ก็มีประสบการณ์ทางอารมณ์และโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตคล้าย ๆ กันทุกคน รู้สึกทุกข์โศรก เสียใจ ดีใจ ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนก ...
  • Thumbnail

   ศิลปะภาพเคลื่อนไหว : เมื่อขี้เล่าเรื่อง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามักพบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ...
  • Thumbnail

   สภาวะย้อนแย้งของภาพและแสง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร; Taweewit Kijtanasoonthorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   สิ่งที่มอง(ไม่)เห็น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สะรุจ ศุภสุทธิเวช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   สื่อใหม่ : เงื่อนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สัญญา อิสสรมาลา; Sanya Issaramala (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   สุนทรียะแห่งกิจวัตรของสตรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ออมสิรี ปานดำรง; Omsiree Pandamrong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ข้าพเจ้าถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวิถีชีวิตแห่งความจริงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของตนเองเป็นหลักแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของผู้หญิงที่เรียบง่าย ซึ่งคนในสังคมอาจมองข้างสิ่งที่ธรรมดาจากค ...
  • Thumbnail

   แอนิเมชันโลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ไชยพศ ชัยสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องราวของความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนที่มีฐานะร่ำรวย กับผู้คนที่มีฐานะยากจน ผ่านมุมมองทางความคิดของข้าพเจ้า นำเสนอในรูปแบบกระบวนการทางศิลปะสื่อผสมด้ว ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV