Now showing items 1-20 of 26

  • Thumbnail

   การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม เปรียบเทียบระหว่าง "สาระบันเทิง" กับ "ดาราบันเทิง" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธัญญาลักษณ์ พฤทธิประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดย มุ่งวิเคราะห์เปรียบ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชนกานต์ เพชรพลอย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้อง บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือสมาชิกผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์นิตยสารการพยากรณ์รายเดือน "วิทยา พยากรณ์" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดารารัตน์ ลาภมาก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ทำให้ประชาชนเกิด ความชื่นชอบต่อการจัดกิจกรรม โดยการตอบรับที่ดีของประชาชนจะมีผลให้การจัดงานคอนเสิร์ตได้รับความ นิยม นอกจากนี้การจัดฟรีคอนเสิร์ต ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊คย้อนรอยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านวังบูรพาในยุคซิกซ์ตี้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐภัทร ด้วงบุญมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านวังบูรพาในยุคซิกซ์ตี้ ที่ได้รับความนิยม ในช่วง พ.ศ. 2503 – 2512 ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยถ่ายทอดเรื่อง ราวความเป็นมาของแต่ละสถานที่ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบ้านอีสาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นิยะดา สุวรรณไตรย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําพ็อกเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับการล่าการหา และการกิน อาหารพื้นบ้านภาคอีสานตามฤดูกาล 3 ฤดูกาล ร้อน ฝน หนาว และไม่มีฤดูกาลที่แน่นอน รวมถึงความเชื่อใน เรื่องการกินอาหารของคนภาคอีสาน ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือคู่มือสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปาริฉัตร คำวาส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาขั้นตอนการสอนวาดลวดลายลงบน ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อันเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในออกแบบ ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วยตนเอง ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือนำชมหมู่บ้านไทยทรงดำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พีรยา เชื้อสุนทรโสภณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงดำที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชา ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือนำเที่ยวจังหวัดระยองเชิงวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐนันท์ เจริญธนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   โครงการจัดทำหนังสือไกด์บุ๊คท่องเที่ยวจังหวัดระยองเชิงวัฒนธรรม (Native Rayong) เริ่มต้นจากการ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลเอกสาร อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และการลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลในระยะเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเรื่อ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือนำเที่ยวริมน้ำบางปะกง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นนทิชา ศรีแจ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหนังสืือนำเที่ยวริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำ สายสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยอาศัยการเดินทาง ตามสายแม่น้ำบางปะกงเป็นหลัก ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   มณีเนตร ทนันชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแนะนำการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง ที่มุ่งเน้นการปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งตามบริเวณต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกและการเจริญเติบ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิคอินฟราเรด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริภัทร์ กิตติสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือภาพถ่ายแสงอินฟราเรดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เน้นความ แปลกใหม่ของภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแสงอินฟราเรด เพื่อเผยแพร่ ความสวย งามและเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือวรรณกรรมพร้อมภาพประกอบลายเส้น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐพร โลเกศกระวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทําหนังสือวรรณกรรมพร้อมภาพประกอบลายเส้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ่าน ซึ่งปัจจุบันสถิติในการอ่านหนังสือของเยาวชนตามสํานักงานสถิติ แห่งชาติระบุว่าเยาวชนไทยมีกา ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสอนทำสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พรไพลิน นธีทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือที่มีขั้นตอนการสอนทำสิ่งประดิษฐ์จากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ เนื่องจากปัจจุบัน ของเก่ามักจะมีอยู่ให้เห็นแทบทุกที่ และมักจะเป็นของที่ไร้ค่าและไม่มีประโยชน์ จนในที่สุดกลายเป็นขยะ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีชีวิตคนเปิดหมวก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จันทร์สุดา เจริญมิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนักดนตรีเปิดหมวกข้างถนนในสังคมไทย ซึ่งขอบเขต ในการศึกษาคือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มุ่งหวัง ศึกษาแนวคิด การใช้ชีวิต และภาพรวมของวงการนักดนตรี เปิดหมวกในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดวงหทัย สว่างภพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นโครงการจัดทำหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ในปัจจุบันปัญหาการหย่าร้างใน ประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาหย่าร้าง ผู้ คนโดยส่วนใหญ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรุตม์ พิพัฒนบัญชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็นจากบุคลากรที่อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาต่อเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม และเพื่อนําเสนอสารคดี ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีวิธีการต่อสู้ของคนในชุมชนย่านเยาวราชซึ่งได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแคสถานีวัดมังกรกมลาวาส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   รัชนู จุ้ยไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการจัดทําเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ ของคนในชุมชนย่านเยาวราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเล่นทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระดี่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรัตถา คงศิลธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเล่นทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระดี่ เพื่อจัดทําหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างความสัมพันธ์ทะแยมอญกับวิถีชาวมอญ ประวัติความเป็นมา และรูปแบบการเล่น ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีศึกษาความคิดนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กิรวรรณ ชุติประพฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะความคิดทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองใน หนังสือพิมพ์รายวัน 6 ฉบับ รวมไปถึงวิธีคิดในการนำเสนอออกมาเป็นการ์ตูนการเมืองในช่วงของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยถ่ายทอด ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV