Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   colorful light 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Wantana TANGSOMBOON; วันทนา ตั้งสมบูรณ์; Thavorn Ko-Udomvit; ถาวร โกอุดมวิทย์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 26/11/2021)
             From childhood memories to the annual events that take place in the temple we also known “Temple festival” leads to the question of the emergence of this. To the origin and importance of coexistence between past ...
  • Thumbnail

   Cultural Identity design for Sustainable Tourism Of Tha pear District, Nakhon Si Thammarat province. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   Prapipim PANICHSAMAI; ประไพพิมพ์ พานิชสมัย; WATANAPUN KRUTASAEN; วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 17/8/2018)
   The objectives of this research were 1) to study the background of local cultural identity in Thapae community, Nakhon Si Thammarat, 2) to study the context of local people in Thapae community to analyze the surrounding ...
  • Thumbnail

   Formation of Multiculturalism 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Kusofiyah NIBUESA; กูซอฟียะฮ์ นิบือซา; YANAWIT KUNCHAETHONG; ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   "Formation of Multiculturalism" is a study and recording stories in southern border areas is another aspect of one way of life under the lands that are branded as red. It also has a beauty that is hidden from the General ...
  • Thumbnail

   Mother’s World 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Ruthairat KUMSRICHAN; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/6/2020)
   The creation of art thesis named “Mother’s World” aims to explore the meaning of love and philosophy of motherness by adopting four techniques which are 1) acrylic paintings and natural paint colors on canvases, 2) embroider, ...
  • Thumbnail

   The new cultural objects in new context 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Watanya SIRIWAN; วทันยา ศิริวรรณ; Ruthairat Kumsrichan; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 17/8/2018)
                 The purpose of this study is to explore the beliefs, perspectives, values and social drive influencing the change in the Buddhist beliefs as seen in the symbolic expression of the so called, “Cultural Objects.” ...
  • Thumbnail

   Outside to Inside 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Pantira CHAIKAEW; ภัณฑิรา ไชยแก้ว; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 29/11/2019)
   “House” is one of the essential factors in human life since it is the shelter providing warmth allowing for body resting and heart relief, and it is the place which has various meanings depends on individuals. Personally, ...
  • Thumbnail

   Phar-bot isaan;Buddha comes to Earth 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Pongpat BOONUM; พงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/6/2020)
              Phar-bot isaan;Buddha comes to Earth. The northeastern folk literature and the Buddhist concepts of Isan people into a contemporary Thai painting work By using the study of traditional Thai painting styles in ...
  • Thumbnail

   Space Culture Belief 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Jakkapong THAPKOA; จักรพงษ์ เทพเกาะ; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 29/11/2019)
   From the belief of Traibhum (the Three Worlds) and ancient Thai paintings, it inspires me a new creation, thoughts, expression, and imagination. These creations reflect the present society of neo advanced technology that ...
  • Thumbnail

   กระแสวัฒนธรรมแห่งความสุข 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วรรณิภา ทุมลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดการได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมศิลปินนักร้องจากเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าที่มีความชื่นชอบหลงใหลในศิลปะการแสดงของนักร้อง และดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมแห่งโลกสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รสิตา สินเอกเอี่ยม; Rasita Sin-ek-iem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้แนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจากเอกสารปร ...
  • Thumbnail

   ความต่างทางวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ฐิติ หัตถกิจ; Thiti Hattakit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ถอดรหัสวัฒนธรรม 

   Collection: Book/Textbook/Document - Anthropology / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - มานุษยวิทยา
   Type: Book
   ชนัญ วงษ์วิภาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่3 :การจัดการวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ The link 

   Collection: Research reports - OMS / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ วจก.
   Type: Research
   เกศราพร พรหมนิมิตกุล; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2019)
  • Thumbnail

   สภาพและแนวทางการปฏิบัติงานวัฒนธรรมของคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอ จังหวัดนครปฐม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Curriculum and Surpervision / วิทยานิพนธ์ – หลักสูตรและการนิเทศ
   Type: Thesis
   ลินดา ภูถุ; Linda Phuthu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคารโรงแรมมิลลิเนียม ฮิลตัน, กรุงเทพฯ อารยธรรมแห่งสายน้ำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ชิตพล โปตะวัฒน์; Chitpol Potawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   มนุษย์เลือกสรร เสาะแสวงหา ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตน รวมถึง สามารถคุ้มครองป้องกันให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งบ้างก็จะอาศัยตามที่สูงภูเขา บ้างก็อาศัยที่ราบลุ่ม หรือเลือกอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และก็จะพยายา ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV