Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ มธุรสวาหินี ลังกาทีป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อาภาโสม ฉายแสงจันทร์; Apasom Chaisangjan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่อง มธุรสวาหินี ลังกาทีป ซึ่งเป็นหนังสือใบลานฉบับหอสมุดแห่งชาติ อันเป็นเรื่องที่ต่อจาก มธุรสวาหินี ชมพูทีป การศึกษาเชิงวิเคราะห์ จะพิจารณาลักษณะอักษร อักขรวิธี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์มังคลัตถทีปนี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พระมหาอดุลย์ คนแรง; Phramaha Adul Khonraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์มังคลัตถทีปนีซึ่งเป็นผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ผู้เป็นพระเถระชาวไทยรูปหนึ่งในอาณาจักรลานนาไทย รจนาขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2063 โดยท่านผู้รจนาได้อาศัยเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง มธุรสวาหินี ชมฺพู 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข; Somkiart Saengarunchalernsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคัมภีร์รวมนิทานที่ไทยได้มาจากลังกาเรื่อง มธุรสวาหินี ชมพู โดยศึกษาจากต้นฉบับคัมภีร์ใบลานฉบับหอสมุดแห่งชาติที่จารไว้เมื่อ พ.ศ. 2421 เป็นอักษรขอมไทย รวม 12 ผูก การศึกษาเชิง ...
  • Thumbnail

   เปรียบเทียบวรรณคดี เรื่องท้าวสีธน (สุธน) ของ ภาคอีสานกับภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและภาษามอญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นิภา นิจสุนกิจ; Nipa Nichsungich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องวรรณคดีท้าวสีธน ลักษณะอักษร อักขรวิธี รวบรวมคติเตือนใจ คำคม และประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องท้าวสีธนแต่ละภาคในประเทศไทยและภาษามอญ โดยใช้ฉบับ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV