Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   การศึกษาชำระต้นฉบับวรรณกรรมล้านนาเรื่องโคลงหงส์ผาคำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุรีย์วรรณ เล็กตระกูล; Sureewan Lektragoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาชำระต้นฉบับวรรณกรรมล้านนาไทยเรื่อง โคลงหงส์ผาคำ ซึ่งปรากฏในต้นฉบับใบลานและสมุดข่อย จำนวน 4 ฉบับ การศึกษาชำระจะพิจารณาถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีของการบันทึกวรร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่องเวสสันดรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   มัชฌิมา วีรศิลป์; Machima Weerasilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ชัปนะ ปิ่นเงิน; Chappana Pin'ngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ ซึ่งเขียนในต้นฉบับใบลาน ด้วยอักษรธรรมล้านนา ใช้ต้นฉบับวัดชมพูหลวง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2360 วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 5 บท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ สำนวนท้องถิ่นล้านนา สิบสองพันนาและเชียงตุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   จุฑามาศ สนกนก; Chutamas Sonkanok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   วรรณกรรมลานนาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เพ็ญพรรษ์ ดำรงศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   ศึกษาวิเคราะห์จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศร แนวณรงค์; Sri Naewnaronk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมล้านนาไทย เรื่องจามเทวีวงศ์ ซึ่งมีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานของวัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ได้จารไว้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ...
  • Thumbnail

   หงส์หิน : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จิราวด เงินแถบ; Jiravadee Ngenthab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหงส์หินฉบับอีสานกับฉบับล้านนา ฉบับอีสานได้จากต้นฉบับใบลานของวัดกลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ผูก บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน ส่วนฉบับล้านนาคือคร่า ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV