Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องภาระสุดท้าย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ ประสพสุข; Siriwan Prasobsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ภาระสุดท้าย” ประพันธ์โดย เมา สำณาง งานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่ได้รับ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก็อกธมเชิงวรรณกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สัจภูมิ ละออ; Sajjaphoum Laor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม มีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อความในศิลาจารึกตามองค์ประกอบทางวรรณกรรมประเภทสารคดี เฉพาะส่วนของภาษาเขมรโบราณ ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ด้านผู้แต่ง พระกมรเตงอัญศรีชเยนท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "กุหลาบ-สุบิน" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศุภธิดา แสงนาค; Supathida Saengnak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” ซึ่งได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของรางวัล อักษรศิลป์ “พระสีหนุราช” ในปี ค.ศ. 2001 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่อง "คลื่นซัดทราย" (รลกโบกขฺสาจ่) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พรรณศิริ เดชมณเฑียร; Phansiri Dechmontean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ โครงเรื่องและเหตุการณ์ในเรื่อง แก่นของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพันธ์ ตลอดจนวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่องแรน-แณต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบัญญัติ, สาลี; Phramaha Banyat Sali (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “แรน-แณต” ซึ่งเป็นหนังสือนวนิยายภาษาเขมร แต่งโดย อึม ฉุม และเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งหนังสืออินทรเทวี ครั้งที่ 1 งานวิจัยแบ่งเป็น 5 บท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ "บีว ไฉเลียง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สกลสุภา ทองน้อย; Sakolsupha Thongnoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายศึกษาวรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ “บีว ไฉเลียง” จำนวน 2 เรื่อง คือ “วีรบุรุษ” และ “วิทยาบุรุษ” เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของนวนิยาย ได้แก่ แนวคิดของเรื่อง โครงเรื่อง กลวิธีการประพันธ์ ...
  • Thumbnail

   พระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นเหนือแผ่นดินเก่า : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของนวนิยาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ดวงสมร สิงห์ปรีชา; Duangsmorn Singpreecha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   งานสารนิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่านวนิยายเขมรเรื่อง พระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นเหนือแผ่นดินเก่า ซึ่งจัดเป็นนวนิยายสะท้อนสังคม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระหว่าง พ.ศ. 2492 -2503 คือ ในช่วงระยะเวลาที่อ้างถึงในนวนิยาย ...
  • Thumbnail

   ลเบิกอังกอร์วัด : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธีรัตน์ ด้วงเงิน; Suteerat Duangngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมร้อยกรองเขมรเรื่อง “ลเบิกอังกอร์วัด” กับภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด เพื่อให้ทราบถึงจินตนาการ และความคิดของกวีผู้ประพันธ์ในการบรรยายภาพสลักเล่าเรื่อง ...
  • Thumbnail

   วรรณศิลป์และภาพสะท้อนวัฒนธรรมเขมรในรามเกียรติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ เล่มที่ 1-10 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   บุษบา เรืองศรี; Busaba Ruangsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีฉบับหลักเรื่องรามเกรฺติ์ เล่มที่ 1 – 10 ซึ่งสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญ พิมพ์เผยแพร่ เพื่อยืนยันว่ารามเกรฺติ์เป็นวรรณคดีฉบับสำคัญฉบับหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV