Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องภาระสุดท้าย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ ประสพสุข; Siriwan Prasobsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ภาระสุดท้าย” ประพันธ์โดย เมา สำณาง งานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่ได้รับ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก็อกธมเชิงวรรณกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สัจภูมิ ละออ; Sajjaphoum Laor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม มีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อความในศิลาจารึกตามองค์ประกอบทางวรรณกรรมประเภทสารคดี เฉพาะส่วนของภาษาเขมรโบราณ ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ด้านผู้แต่ง พระกมรเตงอัญศรีชเยนท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ธนิดา พรหมประสิทธิ์; Thanida Phromprasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 อันดับที่ 1-3 อันได้แก่ เรื่อง “เมฆสีดำ” ซึ่งแต่งโดย หัว ยาด เรื่อง “ขวัญถ้ำพระ. แต่งโดย แงด โสภัณ และเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "กุหลาบ-สุบิน" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศุภธิดา แสงนาค; Supathida Saengnak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” ซึ่งได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของรางวัล อักษรศิลป์ “พระสีหนุราช” ในปี ค.ศ. 2001 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ "บีว ไฉเลียง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สกลสุภา ทองน้อย; Sakolsupha Thongnoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายศึกษาวรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ “บีว ไฉเลียง” จำนวน 2 เรื่อง คือ “วีรบุรุษ” และ “วิทยาบุรุษ” เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของนวนิยาย ได้แก่ แนวคิดของเรื่อง โครงเรื่อง กลวิธีการประพันธ์ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์หนังสือภาษาเขมรเรื่อง การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   บุญเรือง คัชมาย์; Boonruang Kajmary (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรื่อง “การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000” ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ด้วยภาษาเขมรที่เขียนโดยนายนวน เฆือน หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในประเท ...
  • Thumbnail

   ผกาสรโพน : การศึกษาวิเคราะห์สังคม ประเพณี ความเชื่อของชาวเขมร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาศักดิ์ เพชรประโคน; Phramaha Sak Phetprakhon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานสารนิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคม ประเพณี ความเชื่อของชาวเขมรในสมัย พ.ศ. 2476 ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านนวนิยายเขมรเรื่องผฺกาสฺรโพนนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สังคมชาวเขมรในสมัยประมาณ พ.ศ. 2476 ...
  • Thumbnail

   ลเบิกอังกอร์วัด : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธีรัตน์ ด้วงเงิน; Suteerat Duangngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมร้อยกรองเขมรเรื่อง “ลเบิกอังกอร์วัด” กับภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด เพื่อให้ทราบถึงจินตนาการ และความคิดของกวีผู้ประพันธ์ในการบรรยายภาพสลักเล่าเรื่อง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV