Now showing items 1-20 of 29

  • Thumbnail

   การศึกษาตำนานพระธาตุประจำปีเกิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ภัสราภรณ์ เทศธรรม; Phasaraporn Testham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาตำนานประจำปีเกิดเฉพาะที่มีศาสนสถานปรากฏในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา วรรณศิลป์ วัฒนธรรม สังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษามหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สิญจนา จิระเกียรติ; Sinjana Chirakiati (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรขอมรวม 4 สำนวน โดยแบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย ความมุ่งหมาย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก; PhramahaPuttharak Prabnok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาคัมภีร์มหายานสูตราลังการทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการแต่ง และศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาของคัมภีร์พระไตรปิฎก ในตอนต้นกล่าวถึงความเชื่อของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงที่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน (คำแนะนำสั่งสอน) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาเกษม ดวงอินทร์; PhramahaKasem Duang-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน ซึ่งจารด้วยอักษรขอมภาษาเขมรและภาษาบาลีลงในใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องสีวิชัยชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรพรรณ แก้วประเสริฐ; Pornpan Kaewprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรื่องสีวิชัยชาดก จากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา มีจำนวน 9 ผูก 458 หน้า อายุ จ.ศ.1183 (พ.ศ. 2364) การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมล้านนาเรื่องสีวิชัยชาดกพบว่าเ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร ปริวรรตที่ 1-5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สานิตย์ สีนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องณรงคจิตรชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   โสภี สุขเกษม; Sopee Sukasem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องณรงคจิตรชาดก ต้นฉบับจากหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมุดไทยดำจำนวน 9 เล่ม ต้นฉบับไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ผู้คัดลอก หรือรายละเอียดเกี่ยวกัน วัน เดือน ปี ที่แต่งหรือ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พริมา อ่วมเจริญ; Pharima Ouemcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ซึ่งปรากฏในใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 3 ผูก 62 หน้าลาน อายุ พ.ศ. 2497 การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนเรื่องวรรณโสตรฉบับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วัชราภรณ์ กิตตยานุกิตติ์; Vacharaporn Kittayanukit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนเรื่องวรรณโสตร ที่บันทึกในหนังสือบุดขาว 1 เล่ม มีจำนวน 140 หน้า เขียนด้วยตัวอักษรสองชนิด คือ ใช้อักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบันทึกภาษาไทย และอักษรขอมไทยบั ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมมอญเรื่องวรเนตรวรนุชชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประภาศรี ดำสอาด; Prapasri Dumsa-Ard (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องวรเนตรวรนุชชาดก ฉบับภาษามอญ โดยใช้เอกสารต้นฉบับที่เป็นใบลาน จำนวน 3 ผูก จากวัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การศึกษาวรรณกรรมฉบับนี้ศึกษาในด้านอักขรวิธี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุกัญญา เป็นสุข; Sukanya Pensuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ ซึ่งปรากฏในต้นฉบับใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ฉบับวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้จารคือสิมุร จำนวน 5 ผูก รวม 219 หน้าลาน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปตตชาดกฉบับจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดุลยา ทับถม; Dullaya Thupthom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง สังขปัตตชาดก ฉบับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ และลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึก นอกจากนี้ ยังศึกษาในด้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปัตตชาดกฉบับจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดุลยา ทับถม; Dullaya Thupthom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปัตตชาดก ฉบับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ และลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึก นอกจากนี้ยังศึกษาในด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์ลลิตวิสตระและคัมภีร์ปฐมสมโพธิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ธีร์ พุ่มทับทิม; Theer Phumthapthim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์ลลิตวิสตระ (ลลิตวิสฺตร) และคัมภีร์ปฐมสมโพธิ (ปฐมสมฺโพธิ) ในด้านลักษณะการประพันธ์ แนวคิดทางประเพณีนิยม การดำเนินชีวิต และการเผยแผ่ธรรม ที่ปรากฏในคัมภีร์ทั้ง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบคำนามในคัมภีร์ปทรูปสิทธิและลฆุสิทธานตเกามุที 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   พระมหาโกมล แก้วดึง; PhramahaKomon Kaeuduang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคำนาม (ส. = ปฺราติปทิก) ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิและลฆุสิทธานตเกามุที โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ วิธีการสร้างคำ และส่วนประกอบของคำนาม มี ลิงค์ วจนะ วิภัตติ (ส. = วิภกฺติ) ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดอกรัก พยัคศรี; Dokrak Payaksri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือ จากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ จำนวน 5 ผูก 214 หน้าลาน และฉบับภาคอีสาน จากเอกสารใบลานที่จ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในคัมภีร์โยคสูตรกับคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   แม่ชีจำเนียร แสงสิน; Chamnean Saengsin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   โยคะ เป็นหนึ่งในหกระบบที่สำคัญในทรรศนะทั้ง 6 ของปรัชญาอินเดีย โยคะมีต้นกำเนิดมาจากคัมภีร์พระเวท ซึ่งเป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในวัฒนธรรมอินเดีย โดยมหาฤาษีปตัญชลีได้นำมาจัดให้เป็นระบบเรียกว่า โยคสูตร พระสูตรนี้ได้แบ่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเรื่องปฐมสมโพธิจากต้นฉบับมอญจากต้นฉบับวัดคงคาราม จ.ราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ณัฏฐินี พรหมเกิด; Nattinee Phromkerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมมอญเรื่องปฐมโพธิจากต้นฉบับใบลาน วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาฉบับนี้ ในด้านอักษรอักขรวิธี วรรณศิลป์ วัฒนธรรม สังคมที่เกี่ยวข้องในวรรณกรรม ...
  • Thumbnail

   คัชนาม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุวิทย์ จิตรพลี; Suwit Chitplee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกอีสานเรื่องคัขนาม ซึ่งเป็นวรรณกรรมเก่าแก่เรื่องหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานทั้งหลาย ทั้งนี้ศึกษาวิเคราะห์จากต้นฉบับที่จารเรื่องนี้ไว้ในใบลานเป็นหนังสือผูก ด้วยอักษรพื้น ...
  • Thumbnail

   ปักษีปกรณัม : การศึกษาเปรียบเทียบฉบับสันสกฤต ล้านนา และไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สยาม ภัทรานุประวัติ; Sayam Patthranuprawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ปัญจตันตระเป็นนิทานอุทาหรณ์อินเดียที่แพร่หลายทั่วโลก มีต้นฉบับหลายกระแส ที่สำคัญกระแสหนึ่งคือ กระแสอินเดียใต้ซึ่งเป็นที่มาของหิโตปเทศ และตันโตรปาขยานะ ตันโตรปาขยานะแพร่หลายมากทั้งในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV