Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   การพัฒนาระบบผนังโฟมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สกนธ์ ศรีวิไลสกุลวงศ์; Sakon Srivilaisakulwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีคุณสมบัติในการลดความร้อนได้ดี สามารถก่อสร้างได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าระบบที่มีการผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน คือ ผนังโฟมที่ใส่ฉนวนหนา 2 นิ้วไว้นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการใช้พื้นที่ วัสดุเหลือใช้ และวัสดุก่อสร้างของบ้านพักอาศัยสำหรับคนรายได้น้อยในเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุพิชชา โตวิวิชญ์; Supitcha Tovivich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์นี้ เกิดจากความสนใจวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยของคนจนเมือง ในแง่ของข้อจำกัดต่างๆอันส่งผลต่อการใช้พื้นที่ การเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง ข้อจำกัดเหล่านี้ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ดิน ค่าใช้จ่ายและระ ...
  • Thumbnail

   จิตวิญญาณแห่งสถานที่ในการออกแบบศาลาชุมชนอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศุภชัย ชัยจันทร์; Supachai Chaichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาทำความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมด้วยรูปวัตถุ จะได้เพียงแต่ลักษณะของสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมเท่านั้น ได้แต่รูปกายภายนอกเข้าไม่ถึงเนื้อหา หรือชีวิตวิญญาณของงานอย่างแท้จริง สังคมย่อมประกอบด้วยมนุษย์กับวัฒนธรรม ฉะนั้นการสร้างส ...
  • Thumbnail

   ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุภาวดี เชื้อพราหมณ์; Supawadee Chuapram (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิวัฒนาการและสาระด้านสถาปัตยกรรมของตึกแถวในชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา อันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ความสนใจอยู่ที่เนื้อหาในตัวสถาปัตยกรรม ...
  • Thumbnail

   บ้านดิน : สถาปัตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา : บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ดวงนภา ศิลปลาย; Duangnapa Sinlapasai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการปลูกสรางอยางตอเนื่องของบ้านดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนกลายเปนกระแสบานดินขึ้นมา คือ จุดมุงหมายของวิทยานิพนธ บานดิน สถาปัตยกรรมทางเลือก โดยศึกษาถึงปัจจัยแวดลอมตางๆ ในการเลือกปลูก สรางบานดิน โดยกําหนดกรอบการศึกษา ...
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์แห่งแสงในสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พัชรดา โสมดี; Patcharada Somdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติและการรับรู้แสง ลักษณะของแสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรมทั้งทางด้านภายภาพและความหมายในเชิงธรรม และแนวความคิดและวิธีออกแบบแสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศ ...
  • Thumbnail

   วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและชุมชนพักอาศัยริมน้ำ กรณีศึกษาคลองบางกอกน้อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จรูญพันธ์ บรรจงภาค; Jaroonpan Banjongpark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   คลองบางกอกน้อยเป็นลำน้ำสายสำคัญนับแต่อดีต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานตามวิถีไทย พึ่งพา “น้ำ” เพื่อการคมนาคมและเกษตรกรรม การขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาโดยรวมของกรุงเทพฯ ทำให้คลองบางกอกน้อยเปลี่ยนไปจากชุมชนเกษตร ...
  • Thumbnail

   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับแนวทางการต่อเติมที่อยู่อาศัยแบบสร้างบางส่วน : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยในโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อโณทัย รุจทิฆัมพร; Anothai Rujtikumporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่อยู่อาศัยแบบสร้างบางส่วน รวมไปถึงลักษณะการต่อเติมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการอยู่อาศัย โดยศึกษาจากโครงการของการเคหะแห่งชาติ ใช้กรณีศึกษาโครงการเมืองใหม่บางพลี ...
  • Thumbnail

   สำนึกในถิ่นที่ : กรณีศึกษาการออกแบบตึกแถวเมืองพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศศิธร คล้ายชม; Sasithorn Klaichom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ สำนึกในถิ่นที่ ( Sense of place ) เพื่อศึกษากรณีตัวอยางการถายทอดจิตวิญญาณของถิ่นที่ลงสูงานออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อศึกษาตึกแถวเกาในเม ...
  • Thumbnail

   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วัชรพงษ์ ชุมดวง; Watcharapong Chumduang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนาถูกละเลยจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หลงใหลไปกับวัฒนธรรมภายนอกและไม่ได้มีการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาเดิมเลย โครงการโฮงเฮียนสืบสานภ ...
  • Thumbnail

   ไม้ไผ่กับสถาปัตยกรรมที่เลือนหาย : การออกแบบศาลาประชาคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กานต์ คำแก้ว; Karn kamkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาและออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวคิดที่นำไม้ไผ่กลับมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย และมีราคาถูก สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท จนไม้ไผ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวชนบท ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV