Now showing items 1-20 of 22

  • Thumbnail

   การก่อรูปของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวความคิดในการอ่านหรือทำความเข้าใจพื้นที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมผ่านมิติของทางเข้าและยังเพื่อเป็นการทดลองหาแนวทางในการก่อรูปทางเข้าของพื้นที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ทางสายตาเพื่อการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สืบพงศ์ อาชีวปริสุทธิ; Suebpong Archeevaparisutthi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทางด้านการรับรู้และความสัมพันธ์ทางสายตาระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่างๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่น ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แบบแผนดั้งเดิม พัฒนาการและแนวทางการพัฒนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทิฆัมพร ลอยศักดิวงศ์; Thikhomporn Loysakdiwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและวิทยาการต่างๆเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ แม้แต่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย กลุ่มเรือนในชนบทหรือเรือนพื้นถิ่นก็ได้รับผลจากความเจริญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยมิใช่น้อย ...
  • Thumbnail

   การสื่อทิศทางในสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิศาณ ชามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   สถาปัตยกรรมสร้างขึ้นเมื่อมนุษย์พร้อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานเดิมเริ่มจากเป็นที่พักพิงตลอดจนต้องการพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายและซับซ้อน รวมไปถึงความต้องการสื่อสา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบผังห้องชุดพักอาศัยที่มีช่องเปิดด้านเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสภาวะสบายจากการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธีรภัทร ถนัดศิลปกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ห้องชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นห้องที่มีช่องเปิดด้านเดียว (single-sided ventilation) ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิต่ำ จุดประสงค์ของการศึกษาชิ้ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบอาคารสำนักงานขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศราวุธ จันทรแสงอร่าม; Sarawoot Juntarasangaram (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   การเปลียนรูปสถาปัตยกรรมระบบสัญลักษณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องของกระบวนการสื่อสารของงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของสัญลักษณ์ ซึ่งมีการสื่อความหมายตามหลักทฤษฎีภาษาศาสตร์และ สัญศาสตร์ สามารเรียกได้ว่า ”กระบวนการสื่อสาร” และมีอาคารในฐานะ ...
  • Thumbnail

   การเปลียนรูปสถาปัตยกรรมระบบสัญลักษณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องของกระบวนการสื่อสารของงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของสัญลักษณ์ ซึ่งมีการสื่อความหมายตามหลักทฤษฎีภาษาศาสตร์และ สัญศาสตร์ สามารเรียกได้ว่า ”กระบวนการสื่อสาร” และมีอาคารในฐานะ ...
  • Thumbnail

   จิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม; Eakanan Janeiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   แนวคิดเรื่องพื้นที่ มีมาตั้งแต่ในสมัยเริ่มต้น ของความเป็นสังคม พื้นที่แต่ละพื้นที่ย่อมมีจิตวิญญาณของกตัวเอง และสามารถที่จะสะท้อนความหมายออกมาให้ได้รับถึงความเป็นถิ่นที่ และความเป็นสังคมนั้นๆได้ เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่พื้นที่หนึ่ง ...
  • Thumbnail

   บ้าน : ความเป็นตัวตน (กรณีศึกษาบ้านครอบครัววิเชียร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อธิป ชินรัตน์; Athip Chinratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   บ้านเป็นสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองและแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ อาจกล่าวได้ว่าบ้านเปรียบเสมือน ต้นกำเนิดชีวิตที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัย ในการศึกษาวิ ...
  • Thumbnail

   บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานต้นแบบ ระบบโมดูล่าร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรรษธน หอวรรธกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและนำเสนอแบบบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานในปัจจุบันโดยนำหลักการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติมาใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร (passive ...
  • Thumbnail

   ผิวทางสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เปาลิน เวชกามา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการออกแบบสถาปัตยกรรมทุกกระบวนการย่อมมีแนวความคิดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน ทั้งรูปทรง พื้นที่ และการใช้งาน การศึกษานี้จึงได้มุ่งเน้นความสำคัญเพื่อศึกษาหน้าที่และการสื่อสารทางสถาปัตยกรรมผ่านสิ่งที่เห็นเป็นกายภาพ ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของบ้านไทยร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กฤษณะพล วัฒนวันยู; Kisnaphol Wattanawanyoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการของบ้านไทยร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525- ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การนำลักษณะไทยจากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้ในบ้านพักอาศัยรูปแบบปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การนำลักษณะไทยจากบ้านไทยในอ ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของเรือนพื้นบ้านกะเลิง : กรณีศึกษาบ้านหนองหนาว จังหวัดมุกดาหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จันทนีย์ วงศ์คำ; Chantanee Wongkham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การค้นหาเอกลักษณ์ในเรือนพื้นถิ่นเพื่อนำไปสู่การศึกษาเรือนพื้นถิ่นร่วมสมัย มีความจำเป็นต้องค้นคว้าถึงเนื้อหาจากรากฐานแต่ละชุมชนนั้นอย่างแท้จริงและมิอาจใช้การอ้างอิงเพื่อใช้กับแหล่งที่ตั้งอื่นๆได้ เนื่องด้วยแต่ละพื้นที่ย่อ ...
  • Thumbnail

   ระเบียงเอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทิวา บินหรีม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการค้นหานัยความสำคัญของระเบียง ผ่านการศึกษาค้นคว้าและทดลอง สร้างความโดดเด่นที่น่าสนใจ ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น โดยที่ไม่ให้ประโยชน์ใช้สอยบิดเบือนไป จนก่อให้เกิดความไร้ระเบียบสับสนวุ่นวายหรือขาดความสงบ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมพื้นบ้านเกาะสมุย : จุดกำเนิด, พัฒนาการ และแนวทางการออกแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อุปถัมภ์ รัตนสุภา; Oopatham Ratanasupa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาทางสถาปัตยกรรมบนรอยต่อแห่งวัฒนธรรม และจากการที่เลือกพื้นที่ศึกษาเกาะสมุยนั้น เนื่องจากเกาะสมุยเป็นพื้นที่ศึกษาที่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมได้ กล่าวคือ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมหน้าต่าง : การนิยามความหมายใหม่ของหน้าต่างในการก่อสร้างรูปทรงสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภาวัช กิตติคุณาภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “หน้าต่าง” ในงานสถาปัตยกรรม เพื่อเข้าใจถึงนัยสำคัญของหน้าต่างและนำไปสู่ความหลากหลายในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยไม่ยึดติดกับลักษณะทางกายภาพเดิมของหน้าต่างที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว: ปฏิสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมและธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กษิติ สุกใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   Kinetic Architecture เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อตอบสนองปัจจัยที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด เช่น ประโยชน์ใช้สอย, สภาพสังคม, ภูมิอากาศ, และธรรมชาติ ซึ่งอิทธิพลต่อการออกแบบเหล่านี้มักถูกพิจารณาใน ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเงา : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงาและที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อดิศร ศรีเสาวนันท์; Adisorn Srisaowanunt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การทดลองสร้างที่ว่างทางสถาปัตยกรรมจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งในที่นี้ได้แก่ “เงา” และรวบรวมลักษณะทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงาทั้ง ลักษณะทางกายภาพ (Physical), ...
  • Thumbnail

   เสียงและความสงบในสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อภิณัฏท์ สมภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ โดยอาศัยประสาทการรับรู้ต่างๆ ผ่านสัมผัสทางร่างกาย เช่น การมองเห็น การสัมผัส หรือการได้กลิ่น เป็นต้น เพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม แล้วจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อพื้นที่ขึ้นมา ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV