Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   กาดวัวดอนโก : ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ค้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   สมภพ ยศปัญญา; Somphop Yotpanya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงการค้าวัวควายของท้องถิ่นตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยเน้นการเติบโตทางการค้าและบทบาทความสำคัญของตลาดวัวดอนโกนับแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระบบความสัมพ ...
  • Thumbnail

   ความชรากับสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนโซ่ง กรณีศึกษาบ้านเนินหว้า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ลักษณพร กิจบุญชู; Laksanaporn Kitboonchu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุหรือคนเฒ่าคนแก่ในสังคมโซ่งตลอดจนการรับรู้ความชราของผู้เฒ่าลาวโซ่ง และเพื่อศึกษาถึงสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุทั้งในครัวเรือนและในชุมชน ...
  • Thumbnail

   คาราโอเกะคลับ : พื้นที่และตัวตนของเกย์อ้วน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   เอกศาสตร์ สรรพช่าง; Ekasart Sappachang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาในครั้งนี้มุ่งให้เห็นภาพของการรวมกลุ่มเกย์กลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร คนกลุ่มนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมเมือง เนื่องจากการให้คุณค่าของ “ร่างกาย” และ “รสนิยม” ของสังคมที่มองว่า ความอ้วน และการเป็นเกย์ ...
  • Thumbnail

   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง จังหวัดยะลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architectural Heritage Management and Tourism / วิทยานิพนธ์ - การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
   Type: Thesis
   แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง; Prair Sirisakdamkeong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยทางมานุษยวิทยานี้ เป็นการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนในย่านสายกลางซึ่งเป็นย่านตลาดในเทศบาลนครยะลา เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองมีความเชื่อที่แตกต่างกันและความเชื่อนี้มีอิทธิพลในการดำรงชี ...
  • Thumbnail

   หลวงพ่ออุตตมะ : ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านมอญพลัดถิ่นที่ สังขละบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อรวรรณ ทับสกุล; Orawan Thabsakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาในประเด็นบทบาทผู้นำทางวัฒนธรรมของหลวงพ่ออุตตมะ ที่มีต่อการกำเนิด การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผ่านบริบทพัฒนาการเช ...
  • Thumbnail

   อาหาร : การสร้างมาตรฐานในการกินกับอัตลักษณ์ทางชนชั้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   กมลทิพย์ จ่างกมล; Kamoltip Changkamol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชนชั้นของกลุ่มชนชั้นนำสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2394-2453) ผ่านการประพฤติปฏิบัติทางวัฒนธรรมการกินอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องของมาร ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV