Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   การศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปัฐยารัช ธรรมวงษา; Pattayaraj Thamwongsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยการศึกษาประวัติวัดเชิงท่า การศึกษาสถาปัตยกรรม การกำหนดอายุสถาปัตยกรรม และการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร; Wiroj Shewasukthaworn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย โดยอาศัยวัดมหาธาตุ จ. สุโขทัย เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดภายในเมืองสุโขทัย เป็นสถานที่ที่รวบรวมสถ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รสิตา สินเอกเอี่ยม; Rasita Sin-ek-iem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้แนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจากเอกสารปร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สูนฤต เงินส่งเสริม; Sunarit Ngernsongserm (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบและพัฒนาการของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาหาความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ยุคสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถึงกร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท; Jaroonsak Jarudhiranart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ และความสัมฤทธิ์ผลในการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาส ตามกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คือการศึกษาสถาป ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   คทา จันทลักขณา; Gda Chantalakhana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ศาสนา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาร่วมกับระบบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2. เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเจดี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเพื่อแนวทางการอนุรักษ์วัดในชุมชนริมคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   มยุรี สุภังคนาช; Mayuree Suphangkanach (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพโดยรวม ...
  • Thumbnail

   การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2173-2310) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อานนท์ เรืองกาญจนวิทย์; Arnon Ruangkanjanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษางานออกแบบอาคารอุโบสถและวิหารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีจำนวนตัวแบบทั้งสิ้น 22 ตัวแบบ แบ่งเป็นอุโบสถ 18 หลัง และวิหาร 4 หลัง ซึ่งกระจายตัวในเขตจังหวัดอยุธยา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสถาปัตยกรรมแบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 (ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพุทธาวาสของพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐวัตร จินรัตน์; Nattawat Jinrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและวิธีการแก้ปัญหาการออกแบบ รวมถึงประเมินถึงประสิทธิภาพการออกแบบตามกระบวนการทางวัฒนธรรมไทย โดยศึกษารูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  • Thumbnail

   คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทศพร โสดาบรรลุ; Thosaporn Sodabunlu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำและพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ...
  • Thumbnail

   บทบาทหน้าที่และการออกแบบปรางค์ในสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นนทชัย ทองพุ่มพฤกษา; Nontachai Thongpumprugsar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การอธิบายถึง“ ความสัมพันธ์ระหว่างปรางค์กับสังคมอยุธยา” เป็นเป้าหมายหลักของวิทยานิพนธ์นี้และจากการวิจัยได้พบว่า ปรางค์เป็นสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นในอารยธรรมเขมร โดยคลี่คลายมาจากต้นแบบในอารยธรรมอินเดียที่มีภูเขาธรรมชาติเป ...
  • Thumbnail

   เรือนพื้นถิ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รัสนากร อมรพงศ์; Rasanakorn Amornpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรือนพื้นถิ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมร่วมกับการศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการขยายครอบครัว ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV