Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชลอ กาเรียนทอง; Chalor Kareantong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   จากการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิด ทั้ง 19 หลัง ทำให้ทราบว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิด เป็นการออกแบบสำหรับอาคารที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และอาคารที่เนื่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาตึกแถวบริเวณย่านการค้าเก่าในเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ ประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธนรัชต์ ถาวโรจน์; Dhanaraj Thavaroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจถึงมูลเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมตึกแถว และพัฒนาการของรูปแบบในแต่ละย่านการค้าเก่าของชุมชนในเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่บริเวณถนนอาเนาะ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปัญจเวช บุญรอด; Panjawetch Boonroad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง สร้างโดยพระปฐมบรมมหาชนก มีพระนามว่า “ทองดี” ผู้มีอัครชายาทรงพระนามว่า “ดาวเรือง” เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นพระชนกและเป็นพระราชชนนีของ พระบาทสมเด็จพร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพัฒนาการการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชาญวิทย์ สรรพศิริ; Charnwit Sapphasiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   การศึกษาพัฒนาการการออกแบบสถาปัตยกรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีความมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึง แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตลอดจนกลายเป็นการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...
  • Thumbnail

   การศึกษารุปแบบมณฑปท้ายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นงไฉน ทะรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การสร้างอาคารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่เรียกว่า “ปฏิมาฆระ” ปรากฏทั้งในประเทศอินเดียและศรีลังกา โดยเฉพาะในประเทศศรีลังกาที่พบการสร้างตั้งแต่สมัยอนุราธปุระจนถึงสมัยกัมโพละ ซึ่งสร้างสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งพระพุทธรูปประทับนั่ง ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบโบสถ์และวิหารล้านนาในเขตภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาถึงยุคครูบาศรีวิชัย พ.ศ. 2339-2481 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พีระนันท์ นันทขว้าง; Peeranan Nandakwang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การศึกษาสถาปัตยกรรมในอาคารประเภทโบสถ์และวิหารล้านนา ในเขตภาคเหนือตอนบน ในช่วงเวลาตั้งแต่ ยุคฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาจนถึงยุคของครูบาศรีวิชัย (พ.ศ.2339-2481) มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบของโบสถ์และวิหาร ที่ปรากฏขึ้น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิหารและอุโบสถในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2442-ปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรรณา คำปวนบุตร; Wanna Khampuanbutra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของวิหารและอุโบสถในพื้นที่ของจังหวัดลำปางในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมุ่งศึกษาในเชิงงานสถาปัตยกรรม 2 ลักษณะ คือ พัฒนาการทางด้านรูปแบบ และการออกแบบวิหารและอุโบสถ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2481-2487) และช่วงที่ 2 (พ.ศ.2491-2500) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปัณรสี รักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2481-2487) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2491-2500) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ การสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศราวุธ ดรุณวัติ; Sarawut Darunwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองการปกครอง ในเขตเมืองลพบุรี ในช่วงเวลต่าง ๆอันเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อคติ และมูลเหตุของการสร้าง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ; Thidarat Tiyawongmana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระราชวังสำหรับเสด็จประพาสและประทับแรมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้หยุดชะงักลงในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV