Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร; Chatbongkoch Sriwattanasarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความถูกต้องของการพระราชพิธีสิบสองเดือนและปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...
  • Thumbnail

   คติรัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมรช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วรรณวิภา สุเนต์ตา; Vanvipha Suneta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาคติรัตนตรัยมหายานที่สะท้อนในงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยมีสมมติฐานจากข้อความในจารึกปราสาทพระขรรค์ เมืองนครธม ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมสำริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตร์ในที่ราบสูงโคราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.; Siripoj Laomanacharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของประติมากรรมสำริดแบบประโคนชัย โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วในอดีต และได้นำเสนอข้อมูลใหม่อันเป็นส่วนเติมเต็มให้ภาพอดีตทางวัฒนธรร ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการจำนวนมากเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เอาไว้บ้างแล้ว แต่กระนั้นในหลาย ๆ แง่มุมก็ยังม ...
  • Thumbnail

   รูปกินนรในงานศิลปกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พรชีวินทร์ มลิพันธุ์; Pornchewin Malipunte (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรมรูปกินนร จากช่วงเวลาที่ศิลปะในเมืองไทย เริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสากลตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล; Potjanee Sakdachakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมของเมืองกำแพงเพชร โดยเฉพาะลวดลายประดับศาสนาสถานว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศิลปกรรมต่าง ๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับเมืองกำแพงเพชร ทราบถึงแหล่งบันดาลใจ และการคลี่คลายทางด้านรู ...
  • Thumbnail

   เจดีย์ในประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2475 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ธัชชัย ยอดพิชัย; Tatchai Yodpichai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางวิวัฒนาการของเจดีย์ในประเทศไทยที่สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. 2475 ในประเด็นความหมายและรูปแบบของเจดีย์ โดยกำหนดเจดีย์จำนวนหนึ่งเพื่อเลือกมาเป็นตัวอย่างประเด็นศึกษาวิเคราะห์ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV