Now showing items 1-20 of 36

  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   การกีดกันทางสังคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   กิตติพล คำทวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การกีดกันทางสังคม คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกปิดกั้น ขัดขวาง ไม่ให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการกีดกันทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ลิดลอนสิทธิผู้อื่น และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีปัญหาข ...
  • Thumbnail

   การนำเสนอตัวตนบนพื้นที่เสมือน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สวรรยา จันทรสมัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   โครงการวิทยานิพนธ์โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ชมในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ในสมัยที่ข้อมูลของบุคคลถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการสื่อสารการรับรู้และก ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนของรูปและสัญญะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จุไฬรัตน์ ขันขยัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “การแปรเปลี่ยนของรูปและสัญญะ” ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบนามธรรมจากการปาดป้าย และก่อตัวของสี จากหน่วยเล็กๆ อย่างฉับพลัน ซึ่งแสดงออกถึงบรรยากาศที่คลุมเครือ น่าค้นหา ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนัชชา ไชยรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทยทั้งทางด้านรูปแบบ วิธีการและเนื้อหา สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมรวมไปถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในที่นี้ได้ศึกษาเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   คุณค่าทางสัญญะของวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ภาณุพงศ์ คงเย็น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วัตถุ คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่มีอยู่จริงบนโลก เช่น วัตถุจากธรรมชาติและวัตถุจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง มนุษย์มักจะสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งใดๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรื ...
  • Thumbnail

   จักรวาลในอุดมคติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของจักรวาล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติ” ด้วยการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ผสมผสานสัมพันธ์กับสภาวะภายในและประสบการณ์ ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบริบทต่างๆ ...
  • Thumbnail

   ซากความศิวิไลซ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พินิจ มิชารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   นายล้มเหลว : การสร้างสรรค์ศิลปะการ์ตูนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วินัย นามวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   จากเหตุการณ์การสูญเสียความรักและความไม่สมหวังในชีวิตรักจากบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้านำมาซึ่งการแสดงออกผ่าน ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนด้วยการใช้ตัวละครชื่อ Mr.Fail เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการเล่าเรื่องราวโดยให้มุ่งเน้นในกา ...
  • Thumbnail

   บ้านเก่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อมร ทองพยงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ“บ้านเก่า”เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรงจำ สภาพแวดล้อมของข้าพเจ้า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการถ่ายทอดทางสุนทรียภาพ ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราว คุณค่า ความงดงาม ...
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จรงค์ เจริญสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ปัญญาญาณจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การจัดทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ปัญญาญาณ จากธรรมชาติ”เป็นการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการณ์จากสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่มีการ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ...
  • Thumbnail

   ผลิตผลจากผลผลิตที่แปรเปลี่ยน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จิรนันท์ จุลบท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  • Thumbnail

   ผู้หญิง ดอกไม้ การเกิดใหม่ของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ปิยังกูร ตันวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   The relationship between women and beauty has originated since birth. Women are often compared with nature, such as flowers, to reflect their beauty. Indeed, nature has created women in such a way that their physiology ...
  • Thumbnail

   พื้นที่สะสมความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ภาพ (ไม่นิ่ง) ของกีรติ : การสร้างภาพตัวแทนของชนชั้นนำไทยผ่านวิดีโออาร์ต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จุฬญาณนนท์ ศิริผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของศรีบูรพาโดยเจาะจงลงไปศึกษาเฉพาะวิถีชีวิตของตัวละครหม่อมราชวงศ์กีรติในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการใช้ฐานของงานวรรณกรรมมาเป็นบันไดเพื่อที่จะต่อ ...
  • Thumbnail

   ภาพประมวลจากความฝันอันเจ็บปวด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รดาณัฐ อิ่มเอิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   จิตไร้สำนึกที่ถูกเก็บกดทับถมไว้ผ่านภาพความฝัน ความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็ก ความรู้สึกนึกคิดและสภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นสารสำคัญที่ซ่อนอยู่ ได้ถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนอารมณ์ความกลัวค่อยๆ ถูกสร้าง ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจนก ...
  • Thumbnail

   ภาพลายเส้นของมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ขวัญชัย ลิไชยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "ภาพลายเส้นของมหานคร" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยลักษณะ 2 มิติ ที่แสดงออกด้วยเทคนิควิธีการวาดเส้น ขาว-ดำ โดยกำหนดด้วยรูปทรงและโครงสร้างของผังเมืองและพื้นที่ทางสภาพแวดล้อมในจินตนาการแล ...
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV