Now showing items 1-20 of 23

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอุณรุทฉบับสงขลาตามทฤษฎีรส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนันทา มิตรงาม; Sunantha Mit-ngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยการใช้ทฤษฎีรสของสันสกฤต ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความงามในตัววรรณกรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์อารมณ์ของกวีและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการกระจายของคำศัพท์ในจังหวัดเลย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุภาวด กองสุวรรณ; Supavadee Kongsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระจายของคำศัพท์ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาไทยถิ่นอีสาน ว่าใช้อยู่ในบริเวณใดบ้างในจังหวัดเลย จากนั้นนำผลการศึกษามาทำแผนที่เขตภาษาจังหวัดนี้โดยอาศัยคำศัพท์เป็นเกณฑ์ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ชัปนะ ปิ่นเงิน; Chappana Pin'ngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ ซึ่งเขียนในต้นฉบับใบลาน ด้วยอักษรธรรมล้านนา ใช้ต้นฉบับวัดชมพูหลวง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2360 วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 5 บท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมไทเขินเรื่องอลองดินเหนียว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกวลี แพ่งต่าย; Kewalee Pangtai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทเขินเรื่องอลองดินเหนียว ซึ่งเป็นเอกสารพับสา เขียนด้วยตัวอักษรไทเขิน ภาษาไทเขิน จำนวน 6 ผูก ความยาว 205 หน้า คัดลอกเมื่อปี พ.ศ. 2515 เปรียบเทียบกับวรรณกรร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือในตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ยุวเรศ วุทธีรพล; Yuwaret Wuttheerapon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทย ถิ่นเหนือในตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในการศึกษาครั้งนี้ ...
  • Thumbnail

   การเชื่อมโยงความในจารึกสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิยะดา ตานี; Wiyada Tanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับข้อความในศิลาจารึกสุโขทัย ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้แก่คำอ่านศิลาจารึกสุโขทัยที่มีผู้ปริวรรตแล้ว จำนวน 50 หลัก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลไกการเชื่อมโยง ...
  • Thumbnail

   การเชื่อมโยงความในภาษาถิ่นเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ฤทธิ์ดำรง มงคลสรรพ์; Rithdamrong Mongkolsan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาถิ่นเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยศึกษากลไกการเชื่อมโยงความ 6 ประเภท คือ การเชื่อมโยงความโดยการอ้างถึง การเชื่อมโยงความโดยการซ้ำ การเชื่อมโย ...
  • Thumbnail

   การแปลงคำโดยแปลงเสียงสระในภาษาอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุมนา ธารีเธียร; Sumana Thareethean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการแปลงคำโดยแปลงเสียงสระในภาษาอีสาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการแปลงคำโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย คำข้อมูลที่นำมาศึกษานี้เป็นคำในภาษาอีสาน ซึ่งเก็บรวบรวมจากพจนานุกรมฉบับต่าง ...
  • Thumbnail

   พยัญชนะควบกล้ำในตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณานุช ณ ถลาง; Kaannanut Na Thalang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมาย 4 ประการ คือ ประการแรกเพื่อปริวรรตตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชฉบับที่คัดลอกเมื่อ พ.ศ. 2415 ประการที่ 2 เพื่อศึกษาพยัญชนะควบกล้ำในตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ประการที่ 3 ...
  • Thumbnail

   ลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   คนึงนิจ จันทร์กระวี; Kanungnid Chankravee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิวัฒนาการของตัวอักษรและอักขรวิธีในเอกสารสมัยอื่น ๆ ...
  • Thumbnail

   วรรณกรรมลานนาไทยเรื่อง พรหมจักร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประคอง กระแสชัย; Prakong Krasaechai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องพรหมจักร อันเป็นรามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นของลานนาไทย ซึ่งปรากฏในตันฉบับใบลาน จารึกด้วยอักษรลานนาไทย สำนวนที่ได้มาจากวัดต๋อมใต้ จังหวัดพะเยา โดยพิจารณา ...
  • Thumbnail

   วลีหลายกริยาในภาษาไทอาหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ปิยวรรณ มาใช้เวช; Piyawan Machaivech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวลีหลายกริยาในภาษาไทอาหม โดยใช้ข้อมูลจากหนังสืออาหมบุราณจี (ประวัติศาสตร์อาหม) ฉบับพิมพ์ และหนังสือ Tai Ahoms and the Stars การศึกษาวลีหลายกริยาในภาษาไทอาหมนี้ ได้จำแนกประเภทของ ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คำของคนสามระดับอายุในภาษาพวน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุทัยวรรณ ตันหยง; Utaiwan Tanyong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คำของคนสามระดับอายุในภาษาพวน” ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการใช้คำของคนสามระดับอายุ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้คำ-ความหมาย ในภาษาพวน โดยใช้คำศัพท์เพื่อน ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์การใช้คำและการเรียงคำในภาษาถิ่นใต้ ชุมพรและนครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เปรมจิต ชนะวงศ์; Pramechit Chanavong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้คำและการเรียงคำในภาษาถิ่นใต้ ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้มาจากผู้วิจัยซึ่งใช้ภาษาถิ่นใต้ในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากผู้บอกภาษาในจังหวัดชุมพร และจังหวัดนค ...
  • Thumbnail

   ส่วนประกอบประเภทเสริมประโยคในภาษาถิ่นอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ยุบล ธนสีลังกูร; Yubon Dhanasrilankura (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้า ส่วนประกอบประเภทเสริมประโยคในภาษาถิ่นอีสาน วิเคราะห์หาส่วนประกอบประเภทเสริมประโยค ลักษณะโครงสร้าง หน้าที่และความหมาย ศึกษาค้นคว้าโดยการเก็บข้อมูลส่วนประกอบเสริมประ ...
  • Thumbnail

   หงส์หิน : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จิราวด เงินแถบ; Jiravadee Ngenthab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหงส์หินฉบับอีสานกับฉบับล้านนา ฉบับอีสานได้จากต้นฉบับใบลานของวัดกลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ผูก บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน ส่วนฉบับล้านนาคือคร่า ...
  • Thumbnail

   หน่วยเสียงภาษาสุโขทัยจากจารึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เครือวัลย์ จันทร์สมวงษ์; Kruawan Jansomwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเสียงในภาษาสุโขทัย 2 ประการคือ 1. ศึกษาหน่วยเสียงภาษาสุโขทัยจากตัวเขียนในศิลาจารึกสุโขทัยเฉพาะที่เป็นภาษาไทยจำนวน 21 หลัก 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาสุโขทัยกั ...
  • Thumbnail

   อักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุรน แก้วกลม; Suranee Kaewklom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย จากข้อมูลขั้นต้นประเภทจารึก ใบลาน และสมุดข่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดย จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นสมัยต่าง ๆ ตามสมัยประวัติศาสตร์ไทย คือ สมัยสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   อักษรขอมสมัยพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนทร พิรุณสาร; Suntaree Phirunsarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมสมัยพระนคร ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 19 จากข้อมูลศิลาจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยบางส่วนในปัจจุบันที่จารึกด้วยภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต ...
  • Thumbnail

   อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; Kannika Vimonkasam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อักขรวิทยา และอักขรวิธีของอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV