Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังการใช้งานพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา : เกราะเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดนนทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   กัลมลี ธรรมิกบวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังการใช้งานพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา : เกาะเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดนนทบุรี (โครงการชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ในโครงการ ...
  • Thumbnail

   การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   ธนพร สีนาคล้วน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ เป็นการศึกษาว่าจะได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวมาได้อย่างไร และควรพัฒนาในรูปแบบใด โดยใช้วิธีการศึกษาแนวคิด ...
  • Thumbnail

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   รัตนรุจน์ สุพรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งมายการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม การมีส่วนร่วม ของประชาชนและแผนการพัฒนาของย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมของ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเพื่อปรับปรุงย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   ทศพล จันทรวงศ์; Tospol Chantarawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
   ในการศึกษาเพื่อปรับปรุงย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ทำการศึกษาเน้นหนักทางด้านกายภาพเป็นสำคัญ โดยมีข้อสนับสนุนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเป็นองค์ประกอบเพื่อให้การศึกษานี้สมบูรณ์แบบ จะทำการศึกษาถึงประวัติความเป็น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเพื่อเสนอแบบจำลองสำหรับประเมินการวางผังและออกแบบชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   วิภาดา แสนตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และหลักการวางผังและออกแบบชุมชนที่คำนึงถึงการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน แบบจำลองสำหรับวัดความเขียวและความยั่งยืนเพื่อเสนอแบบจำลองสำหรับประเมินวางผังแล ...
  • Thumbnail

   การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านญวน สามเสน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   ชุติมา ศรไชย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าความสำคัญของพื้นที่และแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนบ้านญวน สามเสน สำหรับรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ประวัติและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ...
  • Thumbnail

   ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมของตึกแถวในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   จิรพร แสงศิลป์; Jiraporn Sangsilpa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
  • Thumbnail

   ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   สุธาสินี สารประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบบันทึกและสำรวจลักษณะกายภายของพื้นที่ 2. แบบสัมภาษณ์ บุคคลสำคัญในชุมชน ...
  • Thumbnail

   วิวัฒนาการเชิงอัตลักษณ์ในย่านนิมมานเหมินท์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   กฤดชณน จงบริรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ย่านนิมมานเหมินท์ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์เกิดขึ้นโดยการบริจาคจากตระกูลนิมมานเหมินท์ ซึ่งมีความประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเชื่อมถนนสุเทพและถนนห้วยแก้วเข้าด้วยกัน พื้นที่ย่านเกิดจากการจัดสรรที ...
  • Thumbnail

   โครงการปรับปรุงบริเวณถนนนครนอก-นครใน จังหวัดสงขลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   นิพนธ์ เมธินาพิทักษ์; Niphon Maythenapitak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
   1. เหตุผลในการเลือกโครงการ 1.1 เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ - สังคม ต่อชุมชนสงขลาในปัจจุบัน 1.2 เป็นบริเวณที่เก่าแก่ประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ เพื่อเป็นหลักฐานทางป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV