Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   การนำแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยการใช้ระบบท่อนำแสงทางด้านข้างของอาคาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   บรรณสิทธิ์ จิตตะยโศธร; Bannasith Chittayasothorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการนำแสงด้านข้างเข้าสู่อาคารผ่านระบบท่อนำแสง โดยทำการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปริมาณแงที่ผ่านระบบท่อนำแสงเข้าสู่อาคาร เพื่อจะได้ทราบอิทธิพลของตัวแปรต่างๆต่อแสงสว่างที่ผ่าน ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาผนังซีเมนต์เส้นใยพืชสำหรับอาคารไม่ปรับอากาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สิริพร วาสนาประเสริฐ; Siriporn Vasanaprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการผลิตวัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยพืชที่ผลิตจากเส้นพืชที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น ด้วยกรรมวิธีที่ชาวบ้านในชนบทสามารถทำได้เอง เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพใช้งานได้จริง ราคาถูก ...
  • Thumbnail

   การศึกษาประสิทธิผลในการลดความร้อนของหลังคาโลหะด้วยการใช้หลังคาสองชั้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า; Pongsak Loifa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการลดความร้อนของหลังคาโลหะด้วยการใช้หลังคาสองชั้น และเปรียบเทียบวิธีการดังกล่าวกับการใช้ฉนวนใยแก้วในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุการใช้งานที่จำกัดและอาจเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ...
  • Thumbnail

   การสัมผัสในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์; Peeranat Urairat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกในการรับรู้จากการสัมผัสของมนุษย์ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร โดยเริ่มต้นจาการสัมผัสโดยตรงเป็นหลักและสามารถเชื่อมโยงกับระบบประสาทการรับรู้ในส่วนอื่นๆด้วย เพื่อสามารถนำไปสร้างกระบว ...
  • Thumbnail

   การเชื่อมโยงของพื้นที่ว่างเสมือน ‪(Virtual space)‬ สู่พื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ‪(Real Space)‬ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นิโรสตีน่า นิสะนิ; Nirosetina Nisani (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จุดประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาหาความเป็นไปได้ของการสร้างพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อสังคมโลกาภิวัฒน์ บนพื้นฐานของแนวความคิดที่ว่า “เมื่อวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป สถาปัตยกรร ...
  • Thumbnail

   การใช้แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด : กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดประชาชน ‪"เฉลิมราชกุมารี"‬ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เสาวณิต ทองมี; Saowanit Thongmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของช่องแสงด้านข้างและอุปกรณ์บังแดด ที่เหมาะสมกับอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของอาคารที่ศึกษา ...
  • Thumbnail

   ถนนข้าวสาร : จากอดีต-ปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุคตยุติ จารุนุช; Sukotyut Charunut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ปัจจุบัน ชื่อถนนข้าวสารนั้นเป็นที่รู้จักพอๆกับชื่อเมืองกรุงเทพ ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมา ถนนข้าวสารได้ผ่านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ จนถึงปัจจุบัน แม้ลักษณะทางกายภาพและประโยชน์ใช้สอยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ถนนข้าวสาร ...
  • Thumbnail

   บ้านพักตากอากาศริมทะเลเชิงนิเวศที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นีลวัสน์ อินทรกำแหง; Neelawas Intarakumhaeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การออกแบบบ้านพักตากอากาศริมทะเลเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบอาคารเชิงนิเวศที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานด้วยการปรับเย็นตามธรรมชาติ (Passive Cooling) โดยเลือกศึกษาการออกแบบบ้านตักอากาศริมทะเลที่จังหวัดระยอง ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ : ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบในสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ไพบูลย์ กิตติกูล; Paiboon Kittikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบในที่ว่างทางสถาปัตยกรรมทั้งทางด้านกายภาพและ การสื่อความหมาย ตลอดจนแนวความคิดและแนวทางการออกแบบ เพื่อตอบสนองการรับรู้ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมผันแปรภายใต้สภาวะน้ำท่วม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สิริชัย เหลืองวิสุทธิ์ศิริ; Sirichai Leangvisutsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางกายภาพและสังคมของเมือง ปัญหาน้ำท่วมก็ยังเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเผชิญมาแต่อดีตแต่รูปแบบวิธีการในการจัดการกลับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยวิธีการป้อง ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมแห่งธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พิทักษ์ อินทับ; Pitrak Intrab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการและปัจจัย ที่จะนำไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งธรรมชาติ โดยผ่านการสังเกตพฤติกรรมในการสร้างรังของสัตว์ต่างๆรอบตัว ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ...
  • Thumbnail

   อัตลักษณ์แห่งเรือนพื้นถิ่นอีสานสู่แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ฐิติยา ภักดีสุวรรณ; Titiya Pakdeesuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จุดประสงค์ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน โดยกำหนดกรอบการศึกษาจำเพาะเรือนพื้นถิ่นอีสานในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ หมู่บ้านคันธาร์ ต.คันธาร์ อ.กันทรวิชัย ...
  • Thumbnail

   อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพระนครที่ประหยัดพลังงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   บูรพา มนตรีธีรกุล; Burapa Montreeleerakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   นโยบายด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง ศิลปวัฒนธรรม ของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯขึ้นในแต่ละเขตปกครอง 50 เขต โดยได้เลือกศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพระนคร นำหลักการการประหยัดพลัง ...
  • Thumbnail

   อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พีรพัฒน์ วีระตะนนท์; Peerapat Veeratanont (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานในปัจจุบันนั้นยังมีไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งอาคารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของอาคารที่มีการประหยัดพลังงานในรูปแบบการปรับความเย็นตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ในส่วนของอาคารสำนักงานหร ...
  • Thumbnail

   แนวแกนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในงานสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เจนยุทธ ล่อใจ; Janeyut Lorchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาแนวความคิด จุดกำเนิด และการพัฒนาของแนวแกนในงานสถาปัตยกรรม จากความเชื่อที่ว่าการเกิดของพื้นที่และรูปทรง ไม่ว่าจะในธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ล้วนมีบ่อเกิดจากแรงผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นแรงผลั ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV