Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การสร้างคำ การใช้คำ และการเชื่อมโยงความในบริการข้อความขนาดสั้นสำเร็จรูปในแผ่นพับ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วรินทร์ญา ปิยะลาภา; Warinya Piyalapa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการสร้างคำ การใช้คำ และการเชื่อมโยงความในบริการข้อความขนาดสั้นสำเร็จรูปในแผ่นพับ โดยข้อมูลที่นำมาศึกษา คือ ข้อความขนาดสั้นสำเร็จรูปในแผ่นพับ จำนวน 529 ข้อความ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ...
  • Thumbnail

   การสร้างคำในภาษาไทยสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ; Churairat Laksanasiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหมายจะศึกษาเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยสมัยสุโขทัย โดยศึกษาหาข้อมูลจากจารึกสมัยสุโขทัยและหนังสือไตรภูมิพระร่วง เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...
  • Thumbnail

   การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   เบ็ญจมาศ บางอ้น; Benjamas Bangouan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
  • Thumbnail

   การแปลงคำในคำซ้อน 2 พยางค์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เอื้อมพร รถทอง; Uamporn Rathtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแปลงคำในคำซ้อน 2 พยางค์” ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์ของการแปลงคำที่เกิดในคำซ้อน 2 พยางค์ พร้อมทั้งศึกษาชนิดของคำทางไวยากรณ์ในคำซ้อนที่เกิดจากการแปลงคำ คำซ้อนที่นำมาศึกษา จำนวน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV