Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การศึกษาการกระจายคำศัพท์ในจังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กนกพร เจริญวัลย์; Kanokphorn Charoenvalaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระจายคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยเฉพาะถิ่นว่าใช้อยู่ในบริเวณใดบ้างในจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนำผลการศึกษามาทำแผนที่ภาษาของจังหวัดเพชรบุรี โดยอาศัยคำศัพท์เป็นเก ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัยทางสังคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   อภิชญา แก้วอุทัย; Apitchaya Kaewuthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กุณฑลีย ไวทยะวณิช; Kuntalee Vaitayavanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การศึกษาและเปรียบเทียบศัพท์ภาษาไทยถิ่นยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างรายการคำซึ่งประกอบด้วยหน่วยอรรถ จำนวน 2,085 หน่วยอรรถ โดยแบ่งตามกลุ่มความหมาย ...
  • Thumbnail

   ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษานครศรีธรรมราช : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าศาลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ชัยวัฒน์ สีแก้ว; Chaivat Srikeaw (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประกอบ หน้าที่ และความหมายของถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้มาจากตัวผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา และฟังจากแถบบันทึกเสียงหนังตะลุง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV