Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในการทอผ้าพื้นเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ดวงเด่น บุญปก; Duangden Boonpok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ที่ใช้ในงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง จากภาษาพูดของช่างทอผ้าที่บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ยอนชาง จอง; Yeon-chang Jeong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ตามวิธีการสร้างคำของเขมร ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ตึกตวนเลสาบ ซึ่งผู้แต่งมีความตั้งใจเขียนให้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารภาษาเขมรส่วนใหญ่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหากังวล คัชชิมา; Phramaha Kangvol Khatshima (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม และคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และสวดราศี ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) – Khmer Studies / วิทยานิพนธ์ – เขมรศึกษา
   Type: Thesis
   วนารัตน์ น้อยเล็ก; Wanarat Noilek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร สมัยปัจจุบัน จำนวน 20 เรื่อง ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2004-2013 ในด้านวิธีการสร้างคำ ความหมายและสะท้อนในศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV