Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สุขาวดียูหสูตร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สุดาพร เขียวงามดี; Sudaporn Khiew-ngamdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดี คือ คัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตรซึ่งรจนาเป็นภาษาสันสกฤต และศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภีร์พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา ในตอนต้นกล่าว ...
  • Thumbnail

   คำยืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   กังวล คัชชิมา; Kangvol Khatshima (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบคำยืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร รูปคำเดิมของภาษาบาลีสันสกฤต การเปลี่ยนแปลงรูปคำยืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร และการจัดกลุ่มคำยืมบาลีสันสกฤตเป็นหมวดหมู่โดยอิงตามความหมาย ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV