Now showing items 1-20 of 63

  • Thumbnail

   การดำรงอยู่ของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุรพงษ์ สมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   การประสานกันของรูปทรงที่แปรสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิชัย กรรณกุลสุนทร; Pichai Kunkulsuntorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ศิลป จากการที่ได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ซึ่งชำรุดทรุดโทรมอันสืบเนื่องจากการที่ปราศจากผู้ดูแลรักษาเอาใจใส่เท่าที่ควร ตลอดจนสภาพของดินฟ้าอากาศ เช่น ความชื้น ...
  • Thumbnail

   การรับรู้กับการมีชีวิตอยู่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีร์ ขันธวิทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   การเดินทางของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยุพา ชั่งกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   การเดินทางของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยุพา ชั่งกุล; Yupha Changkoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิดตามหัวข้อเรื่อง “การเดินทางของจิต” โดยมุ่งเน้นความเชื่อ ในความสงบแห่งวิญญาณ อันมีที่มาจากการสังเกตธรรมชาติง่าย ๆ รอบ ๆ ตัวอย่างลึกซึ้ง จนถึงขั้นสามารถหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียว ...
  • Thumbnail

   การเสื่อมสลายตามธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สมบูรณ์ ศุภฤกษ์ชัยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   การแปรสภาพของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยพร ระวีศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ขอบเขตและเงื่อนไขของการดำรงชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   บัณฑิต พูนสมบัติเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   ครอบครัวกับความผูกพันที่เปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปิติวรรธน์ สมไทย; Pitiwat Somthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเรื่องราวความผูกพันในครอบครัว ของสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวก่อให้เกิดความห่างเหินระหว่างแม่กับลูกภายใต้หัวข้อเรื่อง “ครอบครัวกับความผูกพันที่เปลี่ยนแปลง” ...
  • Thumbnail

   ความซับซ้อนในอารมณ์ของมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิชัย วันสุพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์; Virapong Phadonsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพพิมพ์ในชุดนี้ เพื่อแสดงออกถึงปรากฏการณ์ของความรู้สึกในพลังอำนาจของความปรารถนาในการดำรงชีวิตอยู่ของชีวิต และเผ่าพันธ์ของมนุษย์ พลังอำนาจเหล่านี้เป็นพลังอำนาจที่รุนแรงและฝังลึกอยู่ในวิว ...
  • Thumbnail

   คำถาม-คำตอบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นฤมล จิโรจน์มนตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   จินตภาพจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จตุรงค์ สงวนบุญเลี้ยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ชีวิตพันธุ์ใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   "ชีวิตในชนบทไทย" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทินกร กาษรสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ชีวิตในพื้นที่จำกัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาคม เสงี่ยมวิบูล; Arkom Sa-ngiamviboom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ดินแดนในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อิสระ สิงห์โตแก้ว; Isara Singtokaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ดินแดนใหม่ในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เมตตา กล่ำกลิ่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   ดุลยภาพของโลกในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เมตตา กล่ำกลิ่น; Metta Glumglin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึง ดุลยภาพของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุเหล่านี้มีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ เป็นพลังที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดวัฏจักรแห่งชีวิต หมุนเวียนไม่จบสิ้น และเป็นความงา ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์เมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทัศนีย์ ทีปรักษพันธุ์; Tassanee Teeparugsspun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นที่รวมของหลายสิ่ง เช่น ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้านเรือน ถนนหนทาง ตลอดจนถึงชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปในสภาพแวดล้อมของเมือง ชีวิตของผู้คนหลายชาติ หลายภาษานี้เต็มไปด้วยพฤ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV