Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วงศกร บ้านสร้าง; Wongsakorn Bansang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นันทพร บุญเจริญ; Nantaporn Boonjaroen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เพื่อตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เรื่อง “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข” ที่มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน ...
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นันทพร บุญเจริญ; Nantaporn Boonjaroen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   สาน-สัมพันธ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผานิต ทัศนาบูรณ์; Panit Tussanaboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความรัก ความผูกพัน ที่ข้าพเจ้าได้รับจากแม่ ซึ่งเป็นความรักที่ใสสะอาด ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน ความรักจากแม่ มีคุณค่ามากมายล้นเหลือ นับเป็นพลังผลักดันให้ข้าพเจ้ากระทำแต่สิ่งที่ดี ...
  • Thumbnail

   สาน-สัมพันธ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ผานิต ทัศนาบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   เพื่อนต่างสายพันธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ชยันต์ พลอาสา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อ “เพื่อนต่างสายพันธุ์” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) อันมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อประเด็นสาระถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตส ...
  • Thumbnail

   แม่ไก่กับลูกไก่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   เสาวนีย์ กุลนิล; Saowanee Kunnin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   เสริมสิน ไพรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบริบทแห่งการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย ดังที่เคยมีเพียงปัจจัยหลักทั้ง 4 คือ อาหาร ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV