Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   พระวรวงศ์ วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประพนธ เรืองณรงค์; Praphon Ruangnarong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง พระวรวงศ์ อันปรากฏอยู่ในสมุดไทย หรือชาวบ้านเรียกว่า “หนังสือบุค” จำนวน 4 เล่ม การวิเคราะห์นั้นจะพิจารณาถึงลักษณะอักษร, อักขรวิธี, วรรณกรรมและสังคม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV