Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   พิธีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีประดิษฐ์ ณ วัดพันธ์ศรี หมู่บ้านนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   นฤมล ตันตินิยมกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “พิธีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีประดิษฐ์ ณ วัดพันธ์ศรี หมู่บ้านนาดี จังหวัดปราจีนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.) ศึกษาประวัติของประเพณีกวนข้าวทิพย์และความเป็นมาของประเพณีกวนข้าวทิพย์ในหมู่บ้านนาดี 2.) ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิติกร สิงห์ลอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-01)
   ความรู้สึกโหยหาอดีตและความต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นำมาสู่การนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการใช้วัตถุสิ่งของ และสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเพื่อรื้อ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV