Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   ขุนเขา จินตนาการ ความรู้สึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   โอภาส นุชนิยม; Opas Nuchniyom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ผลงานวิทยานิพนธ์เครื่องเคลือบดินเผาฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดมุมมองและความรู้สึกที่ได้สัมผัสจากธรรมชาติ โดยหยิบยกภูเขาเป็นแรงบันดาลใจสื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง สง่างามมีความเชื่อมทอดสอดประสานความนุ่มนวล ความสงบนิ่ง ...
  • Thumbnail

   ความเป็นเอกภาพในศาสนาอิสลาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สมใจ มะหมีน; Somjai Mameen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาประกอบการจัดวางเพื่อต้องการสื่อถึงความเป็นเอกภาพในศาสนาอิสลาม จากเรื่องของกระแสของความขัดแย้งกันทั้งภายในและภายนอกศาสนาจากสื่อที่มีแต่ความรุนแรง และมองออกในทางลบ ...
  • Thumbnail

   ชีวิตใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   น้ำผึ้ง วัฒนชัยกุลวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   พักพิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุทธินี สุขกุล; Sutthinee Sukkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต คือ รังของสัตว์จำพวกแมลง และปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้ทะเล สร้างรูปทร ...
  • Thumbnail

   พันธนาการแห่งตัวตน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จำลอง สุวรรณชาติ; Jarmlong Suwanchat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   วิถีแห่งความสงบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สมิต ตะกรุดแก้ว; Smith Takroodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาประกอบการจัดวางเพื่อต้องการสื่อถึงความสงบภายในจิตใจ ที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ “ไตรลักษณ์” ซึ่งเป็นธรรมหมวดหนึ่งในพุทธศาสนา กล่าวถึงสภาวะในกฎธรรมชาติว่ามีลักษณะ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพแห่งวัสดุผ่านกลไกธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญาพร แก้วมาลัยทิพย์; Prutchayaporn Keawmalaitip (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   จากประสบชการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และค้นพบว่า เสน่ห์ของการทำงานร่วมกับดินที่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติร่วมด้วยนั้น คือการที่ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมผลลัพธ์ได้ทุกส่วนเสมอไปหรือกระทั้งควบคุมไม่ได้เลย ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพแห่งวัสดุผ่านกลไกธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญาพร แก้วมาลัยทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   อนิจจตา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   บุรินทร์ อินทะแสน; Burin Intasaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
  • Thumbnail

   แม่พระ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชน ยี่นาง; Chon Yeenang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   โครงการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา "วิถีตั้งเดิมสู่ความอุดมสมบูรณ์ " 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เกรียงไกร ดวงขจร; Kreingkrai Duangkajorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   ใบไม้และชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV