Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบของประติมากรรมปูนปั้นแบบทวาราวดีที่บ้านคูบัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   วรวุธ สุวรรณฤทธิ์; Warawut Suvanarit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบและคติความเชื่อของประติมากรรมปูนปั้นแบบทวารวดีที่บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการศึกษาวิจัยได้ถ่ายภาพประติมากรรมปูนปั้นที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและในคลัง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบ ลวดลายประดับเจดีย์ทรงปราสาท 5 ยอด กลุ่มเมืองเชียงแสนกับกลุ่มเมืองเชียงใหม่ พุทธศตวรรษที่ 19-20 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จีราวรรณ แสงเพ็ชร์; Jeerawan Sangpetch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   การศึกษาเปรียบเทียบลวดลายประดับเจดีย์ทรงปราสาท 5 ยอด กลุ่มเมืองเชียงแสนกับกลุ่มเมืองเชียงใหม่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-21 (ราชวงศ์มังราย) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม ที่ปรากฏบนลวดลายประดั ...
  • Thumbnail

   จิตกับวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สราวุฒิ คำมูลชัย; Sarawut Kummoonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ที่มาและพัฒนาการของลายดอกโบตั๋นในงานศิลปกรรมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อาสา ทองธรรมชาติ; Asa Thongthammachart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า ลายดอกโบตั๋นในศิลปะจีนพบครั้งแรกสมัยราชวงศ์ถัง แต่ได้รับความนิยมแพร่หลายสมัยราชวงศ์ซ่ง ช่างชาวจีนนำลายดอกโบตั๋นไปประดับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเครื่องถ้วยจีน ต่อมาสมัยราชวงศ์หยว ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมคนแคระในวัฒนธรรมทวารวดี : รูปแบบและความหมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วรพงศ์ อภินันทเวช; Woraphong Abhinantavej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาประติมากรรมคนแคระที่พบในศิลปะทวารวดีของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการศึกษาทางด้านคติและรูปแบบที่ปรากฏในตัวประติมากรรมทั้งประติมากรมลอยตัวและประติมากรรมปูนปั้น โดยศึกษาตั้งแต่คติความเชื่อจากทางด้า ...
  • Thumbnail

   พระบรมรูปวีระกษัตริย์ทรงช้างและทรงม้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   โกวิทย์ นามแก้ว; Gowit Namkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ภาพปูนปั้นบนฝาผนังในพระวิหารวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์; Chainarong Wirunphat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพปูนปั้นบนฝาผนังและศิลปกรรมภายในวิหารวัดบางกะพ้อม ศึกษาเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุธศาสนา ความเชื่อ ประเพณี ในกรณีฝีมือช่างพื้นบ้าน และศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม เพื่อกำหนดยุคสมัยภาพปูนปั้น ...
  • Thumbnail

   ภาพปูนปั้นบนฝาผนังในพระวิหารวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์; Chainarong Wirunphat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ลวดลายประดับแบบอิสลามในศิลปะไทย (พุทธศตวรรษที่ 21-23) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เจนจิรา เบญจพงศ์; Janejira Benjapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและแรงบันดาลใจของศิลปะอิสลามต่อศิลปะไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-23 โดยศึกษาจากลวดลายประดับในศิลปะไทยทั้งในและนอกเขตราชธานี รูปแบบของลวดลายที่ศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV