Now showing items 1-20 of 30

  • Thumbnail

   Corporeality 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Kittisak FANSAI; กิตติศักดิ์ ฝั้นสาย; THONGCHAI SRISUKPRASERT; ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 17/8/2018)
   “ Corporeality ” was a creation of visual art work expressing thoughts, emotions and feelings. The concept of this art work was based on Buddha’s teaching about the intellect considering the Corporeality from the characteristics ...
  • Thumbnail

   The creation of lighting sculptures for personal stress therapy study. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   Chatmanee CHAROENTHANAROONGRUANG; ฉัตรมณี เจริญธนะรุ่งเรือง; PREECHA PUN-KLUM; ปรีชา ปั้นกล่ำ; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 2/1/2019)
   Stress is one of the causes of many diseases such as migraines, gastritis and heart disease. It is an emotional state that is caused by the problems that make you feel pressured, uneasy, or mental state that is in a negative ...
  • Thumbnail

   A dream's nest 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   Porrama OPARDPUTTARATADA; ปรมะ โอภาสภัทรธาดา; Rinyaphat Nithipattaraahnan; ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts and Faculty of Education (Silpakorn University, 12/7/2019)
   Children play an important role in the family. Every time a child is born into a family, they bring great joy and happiness to their parents. I believe that life would be meaningful when having children in the family. ...
  • Thumbnail

   THE SCULPTURE OF WATCHARA PRAYOONKUM 2002-2016 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Kittikorn SODAKUL; กิตติกร โสดากุล; Sutee Kunavichayanont; สุธี คุณาวิชยานนท์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   “Watchara Prayoonkum” is a sculpturist who creates contemporary sculptures. Watchara is a prominent artist with unique skills. His work is well-known and constantly recognized regarding the concepts and the techniques. ...
  • Thumbnail

    The Sculptures Development of Nonthivathn Chandhanaphalin  

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Voraprat KHARANANT; วรปรัชญ์ คะระนันท์; Krisna Honguten; กฤษณา หงษ์อุเทน; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The research thesis, “The Sculptures Development of Nonthivathn Chandhanaphalin”, aims to study and analyze concepts, forms, contents, techniques, and creating methods of sculptural works by Nonthivathn Chandhanaphalin, ...
  • Thumbnail

   The works of Pengsong and the beliefs in the creationof Chinese deities sculptures in the decades of 1957s - 1997s 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Naran AKHARANITIPIRAKOOL; ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล; Achirat Chaiyapotpanit; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The purposes of this research are to study of techniques and styles of sculpture that was created by the sculptor Peng Song during 1964-1997 and to analyze the beliefs and concepts of making Chinese sculptures in Thailand ...
  • Thumbnail

   การคุกคามของสื่อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ธีรพล หอสง่า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   การทำความเข้าใจวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ชูชีพ แตงโสภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   การศึกษารูปประติมากรรมสำริดที่พบที่บ้านกระทุ่มลาย ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ขจร มุกมีค่า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   การเดินทาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์; Thanomchit Chumwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอประติมากรรม เป็นรูปลักษณะที่แสดงให้เห็นรูปสัญลักษณ์ของการเดินทาง โดยที่ผู้เขียนได้ใช้รูปทรงธรรมชาติคือ วัว และคน เป็นสื่อในการแสดงบรรยายหรือบอกเล่า อาศัยความปรารถนาในจิตใจข ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   รชต เจริญพิมลกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นจากกลไกตามธรรมชาติที่มีปัจจัยกระตุ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทาให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อม กิจกรรมและเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สมลักษณ์ วันทา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-29)
   ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยและเติบโตอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของยุคสมัยที่ไม่ได้สร้างความเจริญของเมืองและวัตถุเพียงอย่างเดียว หากยังท าให้วิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   ความงามก่อนสิ้นลม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ศาสตรา ศรีสุธาสินี; Sarttra Sresutasinee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ “ความงามก่อนสิ้นลม” นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได้ (Kinetic Sculpture) มากระตุ้นให้ปัจเจกบุคคลเกิดสติและรู้เท่าทันต่อความตาย ผลงานที่นำเสนอมีจำนวน 3 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะเป ...
  • Thumbnail

   ความลี้ลับซับซ้อนแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จุฑารัตน์ บุตรเผียน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-29)
   ความมหัศจรรย์ของชีวิตอันลี้ลับน่าพิศวงที่ปรากฏอยู่ในรูปทรงทรงธรรมชาติ สิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความซับซ้อนต่างๆ ข้าพเจ้าเชื่อในความรู้สึกว่ามีรูปแบบที่ซับซ้อนแอบแฝงอยู่ภายใน ย่อมมีทั้งการปรับสมดุล หมุนเวียน และมีช่วงของสภาวะการเกิด ...
  • Thumbnail

   คุณพ่อวัยใส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ราชวิชย์ เขียวมรกต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรม ในหัวข้อ “คุณพ่อวัยใส” ซึ่ง ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อแม่วัยรุ่น ประสบการณ์เรียนรู้ความผิดพลาดที่ควรได้รับโอกาส แสดงความรับผิดชอ ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากรูปทรงธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   สุกรี เกษรเกศรา; Sugree Gasontgasara (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปทรงของประติมากรรม ที่สื่อความหมายของการแสดงออกด้านความรู้สึกของจินตนาการจากรูปทรงธรรมชาติ โดยอาศัยความบันดาลใจ และความประทับใจจากรูปทรงต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   จินตภาพสังคมเมืองต่อรูปลักษณ์ใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์; Ariya Kitticharoenwiwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   วันเวลาทำให้สภาพแวดล้อมของสังคมเมืองทั่วทุกสารทิศ เติบโตและผสมผสานความเจริญที่หลั่งไหลเข้าหากันอย่างมิอาจหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อสภาพชีวิตผู้ค ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมกับการสร้างความหมายทางสังคมและการเมืองในยุครัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   โสภา ศรีสำราญ; Sopa Srisumran (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นบทบาท ของประติมากรรมที่มีผลต่อการนำมาใช้เพื่อสร้างความหมายทางสังคมการเมือง โดยศึกษาเฉพาะประติมากรรมที่สร้างขึ้นในยุคการปกครองรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ช่วงปี พ.ศ.2481-2487 จา ...
  • Thumbnail

   ภาพมุมกลับของครอบครัวในอุดมคติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ปัทมา สุภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนจากมลภาวะในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   สันติสุข แหล่งสนาม; Suntisuk Langsanam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นสัมผัสในชีวิตประจำวัน ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ต้นไม้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตก็ล้วนต้องการอากาศและสมดุลตามธรรมชาติเพื่อก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV