Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   การศึกษามหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ มหาพน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สิญจนา จิระเกียรติ; Sinjana Chirakiati (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรขอมรวม 4 สำนวน โดยแบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย ความมุ่งหมาย ...
  • Thumbnail

   การศึกษามหาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นอีสาน จากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อณุภา อัศวปิยานนท์; Anupa Asavapiyanond (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องมหาเวสสันดรชาดกจากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธีอักษรธรรมอีสาน วรรณศิลป์ และทางด้านวัฒนธรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่องเวสสันดรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   มัชฌิมา วีรศิลป์; Machima Weerasilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณสังข์กุมาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน; Phojanee Pengplien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณสังข์กุมาร จากต้นฉบับใบลาน ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจารใน พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเรื่องอวทาน-ปัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่องสุธน-กินรีกับวรรณคดีไทย 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   สุมาลี ลิ้มประเสริฐ; Sumalee Limprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   การศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับท้องถิ่นภาคใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   ปิยะนารถ โภคามาศ; Piyanart Pokamas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในมหาชาติคำหลวงกัณฑ์ทศพร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุทัยวรรณ นิยมมี; Uthaiwan Niyomme (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต ที่ปรากฏใช้ในวรรณคดึเรื่องมหาชาติคำหลวงกัณฑ์ทศพร จากฉบับที่เป็นสำเนาคัดลอกจากต้นฉบับโดยได้ถ่ายเป็นไมโครฟิล์มไว้แล้ว วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 5 บท ...
  • Thumbnail

   ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ฐานิยา ปิ่นจินดา; Thaniya Pinjinda (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตีความจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อศึกษารูปแบบของภาพจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนฯ ในประเด็นเทคนิคจิตรกรรม ลายผ้านุ่ง ...
  • Thumbnail

   พระสี่เสาร์นิทานคำกาพย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อาภร ไมตรีโสภณ; Aporn Maitreesophon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์พระสี่เสาร์นิทานคำกาพย์ในด้านต่าง ๆ คือ ผู้แต่ง สมัยที่แต่ง จุดมุ่งหมายในการแต่ง ความแพร่หลายของเรื่อง สุนทรียรสทางวรรณคดี วิเคราะห์พระสี่เสาร์นิทานคำกาพย์เชิงสังคม ...
  • Thumbnail

   มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สมาน โซ๊ะเหม; Samarn Soa-hem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของเมืองเพชรบุรี เป็นวรรณกรรมร้อยกรองประเภทกลอนเทศน์ ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรขอม รวม 9 ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Banlue Khoruamdech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ, ขอรวมเดช; Banlue Khoraumdatch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   สีสันวรรณคดีชุด นิทานวานบอก 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (ต้นอ้อ กรุงเทพมหานคร, 1993)
  • Thumbnail

   หลักการบริหารที่ปรากฏในมหานิบาตชาดก 

   Collection: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   Type: Thesis
   ญัญญ์คุปต์ เขตต์สิริวรกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-09-04)
   การวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบผลการสังเคราะห์เนื้อหาของมหานิบาตชาดกในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารและ ทัศนะของผู้รู้เกี่ยวกับหลักการบริหารที่ปรากฏในมหานิบาตชาดก ประชากรได้แก่ มหานิบาตชาดกทั้งหมด 10 เรื่อง กลุ่มตัวอย่างผู้รู้ ...
  • Thumbnail

   แนวคิดการสร้างกรอบของภาพเล่าเรื่องทศชาติชาดกในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   ขจีวรรณ เนตรหิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV