Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   การศึกษาแนวคิดการออกแบบเครื่องประดับในช่วงปี ค.ศ 1940 - 1970 กับความเชื่อมโยงในผลงานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   วีรนุช จาดศรี; Veranuch Chadsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   กิจกรรมของชีวิตชนบท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   มณเฑียร บุญมา; Motien Boonma (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ให้ความพอใจทางศิลปะและสุนทรียภาพโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีพในท้องถิ่นชนบทเช่น เสียม คราด ไม้นวดข้าว ขนาดรดน้ำ ฯลฯ ...
  • Thumbnail

   ความขัดแย้งของชีวิตและเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ; Kritsana Chaikitwatthana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษา ค้นคว้าศิลปะด้านจิตรหรรม หัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้งของชีวิตและเมือง” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของคนจรจัดแร่ร่อนในกรุงเทพซึ่งมีปัญหาสืบเนื่องจากการรอพยพโยกย้ายของแรงงานจากชนบท ...
  • Thumbnail

   ความงาม : พลังแห่งธรรมชาติของป่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จักรกฤษณ์ การะเกต; Jakkrit Karakat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วัน เวลา เดือน ปีที่ผ่านมาชีวิตส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าอยู่กับการเดินทาง การเดินทางที่ทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวของธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ป่าไม้ที่รู้สึกได้ถึงพลังอันลี้ลับ พลังแห่งชีวิต พลังแห่งธรรมชาติ ทำให้ข้าพเจ้าเก ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีและบรรยากาศกับสภาวะของกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   พิชิต ตั้งเจริญ; Pichit Tangcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับความบันดาลใจมาจากปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ซากไม้ หรือส่วนต่าง ๆ ในสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ที่ผ่านพ้นกาลเวลา ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมของฉี๋ไป๋สือ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ศิลป์ลภาวลัย สุขนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาผลงานจิตรกรรมของฉีไป๋สือ( Qi Baishi) ซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนผู้มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปถึงระดับสากลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 รูปแบบงานศิลปะของเขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้แนวทางการเขียนภาพด้วยพู่กันจีน ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมจากข้อสันนิษฐานวิหารวัดหลวงราชสัณฐาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   อภิชญา สร้อยสวิง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาจิตรกรรมของวิหารหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา ซึ่งในอดีตวิหารนี้เคยพังทลายลงเมื่อ พ.ศ. 2527 จิตรกรรมสีฝุ่นอายุกว่าร้อยปีภายในวิหารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วย จิตรกรรมส่วนใหญ่เกิดความเสียหาย ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิงในงานจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ของประทีป คชบัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ธัญชนก สัตยรังสรรค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2561 โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ...
  • Thumbnail

   พื้นที่บันทึกขณะจิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ภัทรียา ศรีรัตนพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกาย เป็นสิ่งขับเคลื่อนรูปกาย ส่วนความต้องการ ความอ่อนไหว ความเข้มแข็ง ความคิด อีกทั้งความรู้สึกนึกคิด ล้วนเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรู้เห็นได้ด้วยอาการทางร่างกาย เดิมทีข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วิทยา หอทรัพย์; Witthaya Hosap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การจัดทำวิทยานิพนธ์ “ ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์” นี้ข้าพเจ้าเริ่มความบันดาลใจจากความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มนุษย์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆๆด้าน พร้อมๆกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   พรรษา พุทธรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนแห่งจิตวิญญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จรัสศรี ประสงค์ดี; Jaratsri Prasongdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ภาพสะท้อนแห่งจิตวิญญาณ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในรูปแบบศิลปะการจัดวางเชิงสัญลักษณ์ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ หลากหลาย ชนิดมาเป็นสื่อในการแสดงออก ซึ่งได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากผ ...
  • Thumbnail

   รูปทรง กลิ่น และเสียง แห่งภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชนบทไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อรรถกร จบศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   สารัตถะในสภาวะของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ถาวร พรรษา; Thavorn Phansa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “สารัตถะในสภาวะของธรรมชาติ”สะท้อนถึงภาวะอัน เกิดขึ้นจากพลังทางธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นภายใต้ระบบจักรวาล ข้าพเจ้าได้นำปรากฏการณ์การรับรู้ ส่วนตนเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ...
  • Thumbnail

   สีสัน แสงเงาแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วัฒชัย ทองพูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   เย้ายวน กิเลศ_อารมณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปภัสสรา อินทร์ศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV