Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การกัลปานาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี-รัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง; Sirisarn Mueanphothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องการกัลปนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความหมายของคำว่ากัลปนา องค์ประกอบของการกัลปนาในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ และที่มาของสิ่งที่กัลปนา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากจารึก ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปคำภาษามอญโบราณจากจารึกที่พบในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   วัตสัน, ฮันเตอร์ เอียน; Watson, Hunter Ian (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาจารึกภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทย เพื่อศึกษาพัฒนาการรูปคำสัพท์ และเพื่อรวบรวมจารึกภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทย เพื่อทราบถึงจำนวนที่ได้พบในประเทศไทย และลักษณะของจารึกดังกล่าว ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปคำภาษามอญโบราณจากจารึกที่พบในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 

   Collection: Theses (Master's degree) - Oriental Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   ฮันเตอร์ เอียน วัตสัน; Hunter Ian Watson (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   คำยืมในจารึกสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วันทนีย์ ม่วงบุญ; Vantanee Moungboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การวิจัยนี้เกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาสันสกฤต บาลี เขมรและมอญที่ใช้ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย การนำเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท บทที่หนึ่ง บทนำ กล่าวถึง ความสำคัญ และสาเหตุของการยืม ความมุ่งหมาย ขอบเขต ขั้นตอนของการวิจัย ...
  • Thumbnail

   จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นพชัย แดงดีเลิศ; Nobjai Daengdeelerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของรูปแบบอักษรและอักขรวิธีในจารึก ที่พบร่วมกับศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารดวี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 จำนวน 98 หลัก ซึ่งประกอบด้วยจารึกอักษรปัลลวะ 32 หลัก จารึกอักษรปัลลวะกลาย ...
  • Thumbnail

   จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยา : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณพล พรประศาสน์สุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการรูปอักษรและอักขรวิธีของอักษร ไทยสมัยอยุธยา โดยใช้หลักฐานทั้งที่เป็นจารึกและเอกสารต้นฉบับตัวเขียน (manuscript) จำนวนทั้งสิ้น 70 รายการ ผลการศึกษาจารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยาพบว่า ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV