Now showing items 1-20 of 32

  • Thumbnail

   การพัฒนาเครื่องเรือนจากแนวความคิดปลาตะเพียนใบลาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   นิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์; Nitirat Aimsamang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เรื่องจักรสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นวิธีต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิต ประจำวัน ด้วยวิธีสอดขัดและสานกันด้วยวัสดุที่เป็นเส้น เป็นริ้ว โดยการสร้างรูปทรง ของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาออกแบบและพัฒนาของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเก็บเกี่ยวข้าว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   โสภา เกตุสุวรรณ์; Sopa Ketsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสง๕เพื่อศึกษา พัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบของตกแต่งบ้าน ดำเนินการโดยการทดลองวัสดุ คือ การสานฟางข้าวการหล่อเรซิ่น การพับกระดาษและการสัมภาษณ์ผู้บริโภค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับพักผ่อนกลางแจ้งจากผ้าย้อมคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ทีราทรน์ ธีรกุลชัยกิจ; Teeratorn Teerakulchaikit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทำผ้าฝ้ายย้อมครามและคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวีเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์พักผ่อนกลางแจ้ง 2) พัฒนาผ้าฝ้ายย้อมครามให้เข้ายุคสมัยและทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์พักผ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้โยกเพื่อการพักผ่อนในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ศรีธนากร อินทะศรี; Sritanagorn Intasri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   จากการที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงวัยส่วนมากประสบปัญหาจากร่างกายที่เสื่อมลง ทำให้เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   จารุรัตน์ พวงสุวรรณ; Jarurath Phaungsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยเรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตาและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการออกแบบ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ขนิษฐา รุ่งฟ้า; Khaniitha Rungfa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมว” ครั้งนี้มีจุดประสงค์การศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ร่วมกันระหว่างคนกับแมว จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่เลี้ยงแมว เพื่อผู้เลี้ยงแมวและแ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชารูปแบบร่วมสมัยประเภทจักสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ติณโณ อัศวสกุลฤชา; Tinno Asawasagulrecha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาแนว คิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชารูปแบบร่วมสมัย (Contemporary) ประเภทจักสานรวมไปถึงการเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ...
  • Thumbnail

   การออกแบบโคมไฟสำหรับรีสอร์ทแนวท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการถักแห 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ทราวรรณ หนูทอง; Tarawan Nutong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การออกแบบโคมไฟสำหรับรีสอร์ทแนวท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการถักแห ประกอบด้วยโคมไฟแขวน โคมไฟติดผนัง และโคมไฟหัวเตียง สำหรับตกแต่งติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนห้องพักของรีสอร์ท ได้แก่ ส่วนต้อนรับและพักคอย ส่วนโถงทางเดิน ส่วนห้องพัก ...
  • Thumbnail

   ครัวสำเร็จรูปในคอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุนิสา ฤกษ์เสริมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   บ้านเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมทุกชนชั้น ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เจริญก้าวหน้า การเพิ่มจำนวนประชากร (ดูตารางหน้า 2) มีผลทำให้วิถีชีวิตของคนเราแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม อันก่อให้เ ...
  • Thumbnail

   ชั้นวางของถอดประกอบได้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุวัฒน์ ศรีอรุณเรืองแสง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   ชุดห้องน้ำไฟเบอร์กลาสสำหรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ขุมทอง เจนสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ความมุ่งหมาย 1. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการใช้โลหะในการประกอบรวมทั้งส่วนที่เป็นตัวสุขภัณฑ์ 2. เป็นการนำเอาวัสดุใหม่คือไฟเบอร์กลาสมาใช้กับรถยนต์โดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 เพื่อก่อให้เกิดสีสัน และรูปทรงที่แลดูงดงา ...
  • Thumbnail

   ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียงในงานออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานประเภทของตกแต่งบ้าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   เทพฤทธิ์ ไชยจันทร์; Teparit Chaiyajan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง แล้วนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานประเภทของแต่งบ้าน โดยศึกษาและค้นคว้าจาก นิตยสาร วารสาร บทความ งาน วิจัยที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชากรก ...
  • Thumbnail

   เก้าอี้การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมผ่านพฤติกรรมการใช้งาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เรวัฒน์ อามิน; Rewat Amin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเก้าอี้กับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ ที่ส่งผลถึง รูปทรง และความสัมพันธ์ในระบบกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดมิติการใช้งานทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ ...
  • Thumbnail

   เก้าอี้ผู้สูงอายุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วรวัฒน์ ชัยประกอบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   เก้าอี้ผู้สูงอายุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนภายในบ้าน ซึ่งสามารถปรับเอนนอนได้และเพิ่มความสะดวกสบายโดยมีที่วางสิ่งของที่จำเป็นและใช้อยู่เสมอ ๆ อยู่กับเก้าอี้ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องลำบากในการหยิบใช้สอย ...
  • Thumbnail

   โครงการปรังปรุงห้องน้ำบนรถไฟ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วริสรา เจริญผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาศิลปะการแสดงโนราเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ศิรัมภา จุลนวล; Sirumpa Chulnaul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนราห์ ศิลปะการแสดงของภาคใต้ โดยเป็นการศึกษาองค์ประกอบของโนราห์ในด้านต่างๆ เพื่อนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้ สไตล์ร่วมสมัย (Contemporary style) ภายใต้แนวคิดเครื่องเขิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   กมลพรรณ นุ่มพยา; Kamonphan Noompaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เครื่องเขินเป็นเครื่องใช้สอยชนิดหนึ่งจัดเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้น โดยไม้หรือไม้ไผ่ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการแกะสลัก การสาน และการขด เพื่อ ให้เกิดรูปทรงตามการใช้งานที่ต้องการและผ่านกระบวนการต่างๆจนเกิดความแข็งแรงแล้วจึงนำไปต ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบที่เก็บของเอนกประสงค์สำหรับวิถีชีวิตคนเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   พชร นิลมณี; Phachara Nilmanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บของที่สามารถตอบสนองการใช้งานและลดปัญหาสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร และสำรวจจากแบบสอบถาม ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษา บริษัทสยามวู้ดเท็ค จำกัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ธนกร นิรันดร์นุต; Tanakorn Nirannoot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มาใช้เกิดคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเศษวัสดุเหลือใช้เกิดประโยชน์ด้านความงามและการใช้สอย เพื่อใช้ในงาน ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเก้าอี้สนามแรงบันดาลใจจากสัตว์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ตุลา แจ่มใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV