Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   การศึกษาลักษณะทางกายภาพของย่านการค้าหลักชุมชนเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   ไพฑูรย์ เวศสุวรรณ์; Paitoon Vessuvan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   พิเศษ จันทนี; Pisate Chantani (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทเดิม เพื่อแสวงหาแนวทางในการผสานคุณค่าของวัฒนธรรมเดิมกับสถาปัตยกร ...
  • Thumbnail

   วัดดงแม่นางเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ประกิจ ลัคนผจง; Prakit Lukkanaphajong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วัดในปัจจุบันมีการพัฒนากันไปอย่างหลากหลายพร้อมๆ กับความคิด ความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นกับปรับตัวไปตามสภาพสังคม แต่เนื่องจากการปรับตัวดังกล่าวเป็นไปอย่างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อพุทธธรรมแท้ ...
  • Thumbnail

   วัดหน้าพระธาตุ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส; Saksit Somanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนไทยนับตั้งแต่เริ่มแรกของอาณาจักรไทย สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา นอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจวัดยังเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน ทั้งกษัตริย์ และชาวบ้านต่างก็ให้การอุปถัมภ์วัดอย่างดีมาโดยตลอด ...
  • Thumbnail

   ศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สราวุฒิ สุขเจริญ; Sarawut Sukjaruan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   จากความเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการรับเข้าและถ่ายเทออกอยู่ตลอดเวลาในสภาวะการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการดำรงชีพ ความเคร่งเครียดในสภาพปัจจุบัน ก็มิได้หนีจากวัฏจักรนี้เช่นกัน ...
  • Thumbnail

   สภาวะน่าสบายของนักศึกษาในห้องฟังบรรยายแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รัตน์พันธ์ นันทวิจารณ์.; Rattaphan Numtavicharna (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะน่าสบาย การปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสบาย ความแตกต่างของสภวะน่าสบายของนักศึกษาที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน ในห้องฟังบรรยายแบบไม่ปรับอากาศ และปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ...
  • Thumbnail

   แนวความคิดในการวางแผนและเกณฑ์ในการออกแบบระบบที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตคลองสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   สุขุมาล สุดดี; Sukhumal Suddee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   โครงการหมู่บ้านหัตถกรรมไทยบางกอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ถนอมชัย สิทธิมัธยพงศ์; Thanomchai Sithimathayapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ปัจจุบันกระแสการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยกำลังเพิ่มพูนอย่างมาก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างตระหนักและให้ความสำคัญ แต่ที่พยายามส่งเสริมกันนั้นเป็นลักษณะต่างคนต่างทำเป็นส่วนมาก วิทยานิพนธ์ โครงการหมู่บ้านห ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV