Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาชุมชนโฟรโมสต์เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปิยนุช สมสมัย; Piyanuch Somsamai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างพื้นที่สาธารณะในชุมชนเมือง เพื่อศึกษาว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมที่สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการของและผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยการวิจัย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสวนหลังคาโดยใช้หลักการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดจิตใจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กมลภัทร์ โรจนประดิษฐ์; Kamolpatr Rojanapradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการออกแบบสวนหลังคา โดยใช้หลักการการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในสังคม ที่ส่งผลให้งานภูมิทัศน์ดังกล่าวสามารถบำบัดจิตใจ ทำให้ตนมีคุณภา ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบทางสายตาวัดกับคอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เอมิสา รักสยาม; Amisa Raksiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินผลกระทบทางสายตาและคุณค่าทางภูมิทัศน์ของวัดในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่มีแนวโน้มจะถูกคุกคามด้วยอาคารสูง และหาความสัมพันธ์ของคุณค่าอาคารพางศาสนาอันได้แก่ คุณค่าด้านความสวยงามทางกายภาพ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภาสกร คำภูแสน; Passakorn Kamphusaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษากระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อให้สามารถระบุองค์ประกอบและประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม สำหรับการเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ...
  • Thumbnail

   แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รณรงค์ ชมภูพันธ์; Ronarong Chompuphan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม มรดก ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสามารถระบุประเภท คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาในภาพรวม ...
  • Thumbnail

   แนวทางการนำหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทราย สายน้ำใส; Sai Sainamsai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงอายุ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่และมีกำลังใ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ภาจันทร์คู; Maneerat Pachankoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนพิมายที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมของขอมในภาคอีสาน ปัจจุบันด้วยนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จากทางภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมของเอกชน ...
  • Thumbnail

   แนวทางการฟื้นฟูนิเวศภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน : กรณีศึกษาพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชลทิชา กำลังทรัพย์; Chonticha Kumlangsab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของป่าภูกระแต ซึ่งเป็นพื้นที่กันชนส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษาบทบาท ...
  • Thumbnail

   แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสวนรมนีนาถ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทศพร อนันตพิพัฒน์; Tosaporn Anontapipat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่“ ภาวะประชากรสูงอายุ” และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติซึ่งไม ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV