Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การศึกษา "ตุงล้านนา" เพื่อแปรรูปสู่งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ตุงล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ภูมรินทร์ ณ วิเชียร; Phummarin Na-wichien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาและนำเสนอแนวคิดในงานออกแบบของโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของตุงล้านนามาแปรรูปเพื่อใช้ในงานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์อนุรักษ์ตุงล้านนา เนื่องจาก “ตุง” เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรที่มีต่อการจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายของสุนัข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พลอยชมพู สุทธิกาวิลกุล; Ploychompoo Sutthigavilgul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การขยายตัวของประชากรเมืองทำให้สภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มจำนวนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเนื่องจากต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานในเมือง สัตว์เลี้ยงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับวิถีชีวิตของคนโสดแล ...
  • Thumbnail

   การศึกษาภูมิทัศน์บนทางเท้าของย่านพาณิชยกรรม กรณีศึกษา : ทางเท้าย่านสยามสแควร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรันธร จารุพุทธิกร; Warunthorn Jaruputhikorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ทางเท้า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพทางเท้า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางการใช้งานทางกายภาพของพื้นที่สนามหลวงกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธรรมนูญ จิตไตรเลิศ; Thammanoon Jittrailert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่สำคัญในด้านกายภาพ ศึกษารูปแบบการใช้งานท้องสนามหลวง และวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อการใช้งาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้งานพื้นที่สนามหลวงอย่างเหมาะสม ขั้นตอนของการศึกษาในครั้งนี้ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสื่อความหมายโดยประยุกต์ใช้หลักการของวิชาสัญศาสตร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภัคพงศ์ อัครเศรณี; Pakphong Akrasanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สถาปัตยกรรมนับเป็นงานศิลปะที่มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัวที่พิเศษกว่างานศิลปะประเภทอื่นๆ ความแตกต่างและลักษณะเฉพาะนั้นมีอยู่หลายประการแต่ที่ข้าพเจ้าสนใจและต้องการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าก็คือ “การสื่อความหมาย” ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในบริเวณกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิล์ลญา สงค์อิ่ม; Willaya Song-im (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่ก่อสร้างใกล้วัด เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบ และหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข โดยใช้กรอบวิธีการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ (Visual Impact Assessment) ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในบริเวณกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิล์ลญา สงค์อิ่ม; Willaya Song-im (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่ก่อสร้างใกล้วัด เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบ และหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข โดยใช้กรอบวิธีการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ (Visual Impact Assessment) ...
  • Thumbnail

   ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กฤดแก้ว ชิโนรักษ์; Kridkaew Chinorak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเรื่องคุณภาพการเดินและสภาพปัญหาการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า สำหรับใช้ประกอบการเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่โดยรอบการขนส่งมว ...
  • Thumbnail

   องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ...
  • Thumbnail

   แนวทางในการวางผังออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกักเก็บและระบายน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์; Nuttee Tantilertanant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ในการศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภูมิทัศน์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบระบายน้ำภายในชุมชนเมือง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV