Now showing items 1-20 of 38

  • Thumbnail

   การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาร์ทีเมียของร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ฤทัยรัตน์ กลิ่นมาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาร์ทีเมีย โดยใช้วิธีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 ล้านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเค ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก : กรณีศึกษาเวอร์ริเดียน ลอร์จ แอนด์ เร็สโทรอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ณิกาญจน์ดา จิตต์สว่าง; บุญพร ศิริรัตนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ภายใต้กรอบแนวคิดสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กร ซึ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบ สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พักกรณีศึกษาเวอริเดียน Lost & Restaurant คณะวิทยาการจัดการ ...
  • Thumbnail

   สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ศักดิ์ชัย นาคากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   แนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training เพื่อต้องการให้บุคลากรในองค์กรและเยาวชนทั่วไปได้รับ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้อีกทั้งเพื ...
  • Thumbnail

   อู่ซ่อมรถยนต์ ดาวลอยดีเซล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ดาวลอยดีเซล เป็นธุรกิจที่ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ และปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีกําลังสูงขึ้น โดยมีทั้ง บริการด้านซ่อมบํารุงเป็นบริการซ่อมและปรับเปลี่ยนตัวปั้มและหัวฉีด บริการด้านปรับแต่งเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเครื่อ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ Child เนิร์สเซอรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   บรรจงจิต ตันสงวน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   สรุปลักษณะโครงการ Child เนิร์สเซอรี เป็นสถานบริการรับเลี้ยงเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-4 ปี เป็นธุรกิจขนาดยย่อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 ทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีพื้นที่ทั้งหมด ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ Herb and Healthy Ice-Cream 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ศิรินทิพย์ มีกุศล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ห้างหุ้นส่วน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถานที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่ 100/3 หมู่ 2 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจคือผู้ประกอบการได้เห็น โอกาส ทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ Lady Laundry 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   พรรณนภัส เบญจมงคลกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้าน Lady Laundry เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวดำเนินการโดยนางสาวนันท์นภัส เบญจมงคลกุล เนื่องจากผู้ประกอบการเล็งเห็นช่องทางการประกอบธุรกิจซักอบรีดจากวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ต้องแข่งขันกับเวลามีความต้ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ P&P คอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ถวัลยา อ่วมพรม; ยศธนา พิมพ์สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บริษัท พีแอนพี คอนโดมิเนียม จํากัด ได้จัดตั้งโครงการ “พี่แอนฟี คอนโดมิเนียม” มีแนวคิดมาจาก การเล็งเห็นถึงความสําคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า Nut Sport 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   พลณัฏฐ์ กุลธนวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   แนวความคิดการก่อตั้งธุรกิจสนามฟุตบอล เช่าสืบเนื่องจากเจ้าของกิจการมีความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษและมีโอกาสที่ได้ไปเล่นสนามฟุตบอลเช่าในจังหวัดกรุงเทพฯทำให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างสนามฟุตบอลขึ้น Nut Sport ถึงสนามฟุตบอลเ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ มีภูมิ พิณอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   Type: Thesis
   ปริญญา ปัญญานันท์; Parinya Punyanunt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ ร้าน Fruit-Fresh Milk 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ศุจินทรา หะยากรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้าน Fruil-Fresh Milk เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 500,000 บาท โดยขอตั้งขึ้นในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งจะทำการเช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในอาคาร ธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม โดยทางร้าน ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ ร้านรักกันไอศกรีมบุฟเฟต์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ปิลันธน์ ชุมภู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ร้านรักกันไอศครีมบุฟเฟ่ต์ เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวดำเนินกิจการโดย นางสาว ปิลันธน์ ชุมภู ที่มีความชื่นชอบในการรับประทานไอศกรีมและชอบเข้ารับบริการร้านไอศครีมเป็นประจำจึงเลือกเปิดร้านไอศครีมบุฟเฟ่ต์ที่จังหวัดตากณบริเวณห้างส ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ สนามพัฒนฟุตซอลคลับ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   วชิราวุธ บุญพงษ์; ชลธิชา ชูนามชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   พัฒนฟุตซอลคลับ เปิดดําเนินการสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสากลใช้หญ้าเทียม คุณภาพสูงในร่ม 2 สนาม และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ชั้นสองของอาคาร ในต้นปี พ.ศ. 2554 ที่ถนน พัฒนาการ ซอย 44 โดยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด จากการวิเคร ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ ห้างทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา2 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   รณชัย กมลพันธ์ทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ห้างทอง เฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองคำรูปพรรณรับจำนำซื้อทองมีที่ตั้งของกิจการอยู่ในเขต ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เหตุผลที่เลือกดำเนินธุรกิจประเภทนี้ก็เนื่องจากได้คำแนะนำมาจากญาติๆ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจบริการร้านอินเตอร์เน็ต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   เศรษฐวุฒิ พงษ์สะอาด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้าน B & B internet Cafe จะเริ่มดำเนินธุรกิจการบริการในวันที่ 4 มกราคม 2552 โดยบริการของร้านนั้นจะเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการบริการที่เป็นกันเองและสุภาพโดยที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นนักเรียน โรงเรียนลาดหญ้าฯ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อ ร้านเจโอทู (JO2) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   อาทิตย์ เรืองแสง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้านเจโอทู(JO2) การเริ่มดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายในเดือนมกราคม 2551 โดยผลิตภัณฑ์ของร้านนั้นจะเป็นเสื้อยืดคอกลมสกรีน ซึ่งสินค้ามีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เองโดยการมุ่งเน้นการสร้างทางเลือก ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจฟาร์มโคนมสารพัตร์สุข 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   สาวิตรี สารพัตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ฟาร์มโคนมสารพัตร์สุข จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนเมษายน 2552 โดยผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนั้นจะมีน้ำนมดิบและนมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งฟาร์มโคนมสารพัตร์สุข จะมีความแตกต่างจากฟาร์มโคนมทั่วไป เนื่องจากมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นช่ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจรับจัดจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพมาตรฐาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ทวีศักดิ์ ว่องวัฒนาการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   Orchid Involve จะเริ่มดำเนินธุรกิจรับจัดจำหน่ายในเดือนมกราคม 2553 โดยจะให้บริการจำหน่ายกล้วยไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ของทางร้านนั้นจะเป็น 1. สายพันธุ์บอมแดง (Red Sonia) 2. สายพันธุ์ขาว 5 n ( White 5N,Benz,Fairy) ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านขนมไทยประยุกต์ Sweet Home 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   วนัสนันท์ ช่วงชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   บทสรุปผู้บริหาร ปัจจุบันคนไทยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต้องการความเร่งรีบมากขึ้น เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันจึงหมดไปกับการทำงานและการพักผ่อนบวกกับความชอบรับประทานขนมไทย ของทางบ้าน ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจร้าน ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านขายเสื้อชั้นในสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม "Bravo" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   อุทัยทิพย์ ตรีรัตนธนากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมากในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมากที่จะหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งที่มีมากขึ้นทั้งในอากาศแสงแดดรังสีแกมมาและคลื่นความร้อนรวมไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่แตกต่างไปจากในอดีตโดยเฉ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV