Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวคิ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์หนังสือภาษาเขมรเรื่อง การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   บุญเรือง คัชมาย์; Boonruang Kajmary (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรื่อง “การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000” ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ด้วยภาษาเขมรที่เขียนโดยนายนวน เฆือน หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในประเท ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV