Now showing items 1-20 of 14531

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1950)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองคำ ประเภทจิตรกรรม : มิเซียม ยิบ : เฟื้อ ทองอยู่ : จำรัส เกียรติก้อง ประเภทประติมากรรม : เขียน ยิ้มศิริ : สิทธิเดช แสงหิรัญ : แสวง สงฆ์มั่งมี : ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1951)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรม นางมีเซียม ยิบ นายทวี นันทขว้าง ประเภทประติมากรรม นายชิต เหรียญปรีชา นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายสิทธิเดช แสงหิรัญ นายแสวง สงฆ์มั่งมี นายอำนาจ พ่วงสำเนียง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1953)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมชั้นที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม : นายทวี นันทขว้าง ประเภทประติมากรรม : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ รางวัลเกียรตินิยมชั้นที่ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม : นายจำรัส ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1954)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 30 ธ.ค. 2496-31 ม.ค. 2497
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1955)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2498. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรมในลักษณะสมัยใหม่ : นายประยูร อุลุชาฎะ นายสวัสดิ์ ตันติสุข ประเภทภาพเอกรงค์ : นายชลูด นิ่มเสมอ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1956)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2499. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม : นายทวี นันทขว้าง นายชลูด นิ่มเสมอ ประเภทภาพเอกรงค์ : นายชลูด นิ่มเสมอ เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1957)
   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2500. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : นายเฟื้อ หริพิทักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายประหยัด พงษ์ดำ นายนพรัตน์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1958)
   จัดแสดง ณ หอศิลป ตรงข้ามอนุสาวรีย์ทหารอาษา วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2501. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายสมยศ ทรงมาลัย นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1959)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทบาลัยศิลปากร, 1960)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1961)
   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายมานิตย์ ภู่อารีย์ นายดำรง วงศ์อุปราช นายหวี รัชนีกร นายพิชัย นิรันต์ นายชวลิต เสริมปรุงสุข เกียรตินิยมอันดับ 3 ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1962)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : มานิตย์ ภู่อารีย์ : สันต์ สารากรบริรักษ์ : ดำรง วงศ์อุปราช เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : ปราณี ตันติสุข : อนันต์ ปาณินท์ : ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1963)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : พิชัย นิรันดร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : สมโภชน์ อุปอินทร์ : อนันต์ ปาณินท์ : พูนสุข ศิลปคุปต์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   กลองมโหระทึกในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ส่งศรี วีระประจักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1964)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1964)
   จัดแสดง ณ อาคารพิพิธภัณสถานแห่งชาติ. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : สมโภชน์ อุปอินทร เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1965)
   จัดแสดง ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : กำจร สุนพงษ์ศรี : ธนะ เลาหกัยกุล เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : สันต์ สารากรบริรักษ์ ...
  • Thumbnail

   วิธีแสดงเหตุผลในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กัลยา สุวรรณโกศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1966)
  • Thumbnail

   ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ยุพา คลังสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1966)
  • Thumbnail

   สังคโลก : สุโขทัย สวรรคโลก สันกำแพง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ก่องกูล ศิวะศิริยานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1967)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV