Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาภูมิทัศน์บนทางเท้าของย่านพาณิชยกรรม กรณีศึกษา : ทางเท้าย่านสยามสแควร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรันธร จารุพุทธิกร; Warunthorn Jaruputhikorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ทางเท้า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพทางเท้า ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV