Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   คอย 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ปักดำ 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   เป็นผลงานที่สะท้อนภาพความสามัคคีของชาวชนบทที่ยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดำรงชีวิตและการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน โดยแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ที่เน้นการทำนาดำ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุ ...
  • Thumbnail

   สนทนา 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   สร้างสรรค์ผลงานโดยได้ที่มาจากงานประเพณีของชาวชนบทที่มีความสนุกสนาน โดยการนำรูปแบบของชุดราตรีมาผสมกับกลีบดอกไม้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงและนำสัดส่วนของผู้หญิงลักษณะเด่นมาตัดทอนและสร้างสรรค์ผลงาน เป็นตามรูปแบบของการสนทนา ...
  • Thumbnail

   อิ่มเอิบ 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษาสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ ผลพืช สัดส่วนมนุษย์และรูปทรงต่าง ๆ ในธรรมชาติ สื่อแสดงให้เห็นถึงการถือกำเนิดเติบโตและแปรรูปไปตามสภาวะและกาลเวลา แฝงนัยยะแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV