Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   แนวทางในการวางผังออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกักเก็บและระบายน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์; Nuttee Tantilertanant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ในการศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภูมิทัศน์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบระบายน้ำภายในชุมชนเมือง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV