Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   กาลเวลา 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   กระดาษที่เกิดจากกระบวนการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรสภาพ ย่อย สลาย จากรูปทรงเดิม ประกอบสร้างขึ้นมา ใหม่ เพื่อใช้งานจนหมดสภาพการใช้งาน จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราว ...
  • Thumbnail

   บรรยากาศของชีวิตชนบท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนวิธีในการสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บรรยากาศของชีวิตชนบท” เพื่อถ่ายทอดความคิด และความรู้สึกส่วนตัวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนบทท ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV