Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin.; กิ่งกาญจน์ คงอินทร์ (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาลักษณะเด่นของอาหารไทยกับการรับอิทธิพลตะวันตก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอประวัติของอาหารไทยซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อใช้ ...
  • Thumbnail

   Le Marche flottant et les touristes occidentaux : Le cas du Marche Flottant Damnoen Saduak a Ratchaburi 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Puttipong Vanich; พุฒิพงษ์ วานิช (Silpakorn University, 2011)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในการมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang; เกวลี จิตแปลง (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทำความ เข้าใจรูปแบบการอนุรักษ์และกระบวนการกา ...
  • Thumbnail

   Les touristes occidentaux et la meditation : le cas du temple Mahathat a Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narachai Anusiri; นรชัย อนุศิริ (Silpakorn University, 2010)
   การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีต่อการปฏิบัติสมาธิในระหว่างการมาพำนักในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยามาช่วยในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมาฝึกสมาธิ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV