Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ชีวิตในบึงบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบึงบัว ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยนำแรงบัลดาลใจมาจากความทรงจำ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV