Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสำหรับวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุภาวดี ฉิมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง เกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุ่น โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตสื่อรายการแฟชั่นทางโทรทัศน์ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV