Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การเดินทางวิปัสสนาวงศ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ชานิน รัตนาชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   วิปัสสนากรรมฐาน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือเรียกว่าหนทางเข้าสู่ มรรคผลนิพพาน เพราะเหตุที่มนุษย์มีความทุกข์ในระหว่างการใช้ชีวิต และที่สุดก็ต้องพบกับความตาย อันเป็นธรรมดาที่ไม่มีผู้ใดหนีพ้น วิปัสสนากรรมฐ ...
  • Thumbnail

   ข้อความ เมือง ภาพเคลื่อนไหว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   มานิตา รักปทุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์มีการใช้พื้นที่และเวลาในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ โดยการ จารึกเป็นภาพและพัฒนามาเป็นภาษาภาพ จนเกิดเป็นการบันทึกในรูปแบบตัวอักษร ซึ่งเนื้อหาที่ถูกเขียนมัก เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่ปรากฏและไม่ปรากฏ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่ปรากฏและไม่ปรากฏ ภาพทิวทัศน์เป็นหัวข้อทางศิลปะที่ได้รับความนิยมเสมอมา ตั้งแต่เมื่อไรกันที่ภาพทิวทัศน์ซึ่ง แต่เดิมทำหน้าที่เป็นเพียงฉากหลัง ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นองค์ประธา ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV