Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   Coinage in Thailand during 4th – 11th Century AD. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   วิภาดา อ่อนวิมล (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The purpose of this study is to gather and analyse data of coinage found in 4th – 11th century archaeological sites in Thailand which is the time that kingdoms and states in Southeast Asia such as Pre-Angkor kingdom (Zhenla), ...
  • Thumbnail

   Concept of Ritual Deposit of Khmer Temples in Northeastern Thailand from 10th _ 13th century A.D. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   นัยนา มั่นปาน (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Headstones are one of the types of archaeological finds that have been found in the Khmer temples located in the northeastern of Thailand. Among other archaeological finds are stone slabs and deposit stones that contained ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคติการสร้างภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   จิรัสสา คชาชีวะ; ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์; ชวลิต ขาวเขียว; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ผุศดี รอดเจริญ; บัณฑิต สมประสงค์; ดำรงพันธุ์ อินแสงฟ้า (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   มื่อต้นปี 2550ภาควิชาโบราณคดี ได้เข้าดำเนินการและขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยได้รับทุนวิจัยศึกษาและพฒนาองค์กรจากการบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ ผลจากการขุดตรวจตัวเมืองและขุดค้นชั้นดินภายในตั ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย: ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-07)
   เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันดังจะเห็นได้จากแบบแผนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการนับถือศาสนานอกจากนี้ยังได้พบโบราณวัตถุห ...
  • Thumbnail

   ปรางค์แขกเมืองลพบุรีกับประเด็นศึกษาใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุสมัยปราสาทอิฐทั้ง 3 องค์ของโบราณสถานปรางค์แขกแห่งเมืองลพบุรี ทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบข้อเสนอของนักวิชาการในอดีต พร้อมทั้งเสนอแนะประเด็นใหม่ โดยเฉพาะได้ดำเนินก ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ: ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นที่ตำบลธรรมศาลา 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-01)
   การขุดค้นทางโบราณคดีที่ตำบลธรรมศาลา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของเมืองนครปฐมโบราณ ผลการขุดค้นบ่งชี้ว่าบริเวณแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยขอ ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มุ่งมั่นศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 ได้แก่ วัดทรงธรรมกัลยาณี ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   แนวคิดใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณอู่ทอง 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   นักวิชาการในอดีตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ชุมชนโบราณที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คงมีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์หรือช่วงก่อนสมัยทวารวดี และเป็นเมืองหลวงระยะแรกของรัฐทวารวดี ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ...
  • Thumbnail

   โครงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

   Collection: Research reports - Archaeology / รายงานการวิจัย – โบราณคดี
   Type: Research
   นฤพล หวังธงชัยเจริญ; บริสุทธิ์ บริพนธ์; อนุรักษ์ ดีพิมาย; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ภีร์ เวณุนันทน์; ภูวนาท รัตนรังสิกุล; ณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงภักดี; ปราโมทย์ ทองอ่อน; สายใจ วิลาวรรณ (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  • Thumbnail

   โบราณคดีครัวเรือนในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   โบราณคดีครัวเรือน เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการศึกษาสภาพสังคมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมกันในหมู่นักโบราณคดีในแถบโลกตะวันตก วัตถุประสงค์หลักของโบราณคดีครัวเรือนคือ มุ่งศึกษาลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย ...
  • Thumbnail

   โบราณสถานเขาคลังนอก : ลำดับอายุสมัยและแนวคิดในการก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   อนุรักษ์ ดีพิมาย; Anurak Depimai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำการจัดเรียงลำดับสมัยและศึกษาแนวคิดในการก่อสร้างโบราณสถานเขาคลังนอก มหาสถูปแห่งเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดศึกษา เจดีย์ประธานเมื่อปีพ.ศ. 2551 ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV