Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การเปลียนรูปสถาปัตยกรรมระบบสัญลักษณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องของกระบวนการสื่อสารของงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของสัญลักษณ์ ซึ่งมีการสื่อความหมายตามหลักทฤษฎีภาษาศาสตร์และ สัญศาสตร์ สามารเรียกได้ว่า ”กระบวนการสื่อสาร” และมีอาคารในฐานะ ...
  • Thumbnail

   การเปลียนรูปสถาปัตยกรรมระบบสัญลักษณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องของกระบวนการสื่อสารของงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของสัญลักษณ์ ซึ่งมีการสื่อความหมายตามหลักทฤษฎีภาษาศาสตร์และ สัญศาสตร์ สามารเรียกได้ว่า ”กระบวนการสื่อสาร” และมีอาคารในฐานะ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV